Blå hel­te iføl­ge As­ger Aamund:

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

1: Hans Chri­sti­an Var­næs i Ma­ta­dor, bank­di­rek­tør af tred­je ge­ne­ra­tion i Kors­bæk. Spil­let af Hol­ger Juul Han­sen: » Ma­ta­dor er et godt ek­sem­pel på et styk­ke bor­ger­ligt ori­en­te­ret dra­ma. Det er en be­fri­el­se, at Var­næs skil­dres med et men­ne­ske­lig an­sigt, selv­om han har en le­den­de post. Det er før­ste gang, man rent fak­tisk får sym­pa­ti med en bank­di­rek­tør. « 2: For­fat­ter Leif Panduro, står bag fle­re tv- dra­ma, blandt an­det Adams ver­den, Lou­i­ses hus og Hu­set på Chri­sti­ans­havn. » I sku­e­spil­le­ne bli­ver pro­ble­mer­ne hos de bor­ger­li­ge skil­dret på en fin må­de, uden de nød­ven­dig­vis skal sam­men­lig­nes med ar­bej­der­klas­sen og den ty­pi­ske po­rtræt­te­ring af ar­bej­der­ne som de go­de. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.