Ha­ck­e­re af­pres­ser fol­ke­sko­ler

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

KA­RAK­TER Vent på et mira­kel el­ler be­tal det dob­bel­te. Så­dan ly­der be­ske­den fra IT- kri­mi­nel­le til Strand­vejs­sko­len i Kø­ben­havn, ef­ter sko­lens net­værk i den­ne uge er ble­vet ramt af virus. I alt er fem sko­ler i Kø­ben­havns kom­mu­ne ble­vet ramt på sam­me tid. Det be­ty­der, at tu­sind­vis af ele­ver bli­ver un­der­vist på gam­mel­dags vis uden brug af com­pu­te­re. Ud­over Strand­vejs­sko­len er og­så Øre­sunds­sko­len, Ut­ter­s­lev Sko­le, Dy­ve­ke­sko­len og Gas­værks­ve­jens Sko­le i Kø­ben­havn ble­vet ramt af en så­kaldt ransomwa­re­virus i den­ne uge. Virus­sen luk­ker ad­gan­gen til sko­le­net­vær­ket, indtil man be­ta­ler et be­løb til bag­mæn­de­ne. Det be­ty­der blandt an­det, at per­so­na­le, læ­re­re og ele­ver ik­ke kan bru­ge det lo­ka­le net­værk på sko­len til at af­le­ve­re op­ga­ver el­ler bru­ge smart­bo­ards i un­der­vis­nin­gen, før virus­sen bli­ver fjer­net.

Med virus­sen føl­ger en tekst, der for­kla­rer, at der er virus i sy­ste­met, og et link til at fjer­ne virus­sen. Men det ko­ster. Her er et lil­le ud­pluk af den tru­en­de tekst, som Strand­vejs­sko­len har mod­ta­get:

» Der er to ve­je, du kan væl­ge: Vent på et mira­kel og få pri­sen for­doblet el­ler hent BTC NOW ( et link i tek­sten, red.) og få di­ne da­ta nemt igen. Hvis du har vir­ke­lig vær­di­fuld da­ta, bør du ik­ke spil­de ti­den, for der er in­gen an­den må­de at få di­ne fi­ler igen end at be­ta­le. «

Pæ­da­go­gisk IT ( PIT, red.), der sør­ger for IT- sik­ker­he­den på sko­ler og in­sti­tu­tio­ner i Kø­ben­havns Kom­mu­ne, for­kla­rer, at der sid­ste år var i alt to virustil­fæl­de på sko­ler i Kø­ben­havns Kom­mu­ne. Men blot en må­ned in­de i 2016 er fem sko­ler ramt. Og det på én gang.

» Det har al­drig væ­ret så vold­somt før. Li­ge nu har vi folk til at lø­se pro­ble­met, og på man­dag hol­der vi kri­se­mø­de, for at ana­ly­se­re si­tu­a­tio­nen nær­me­re, « si­ger souschef Jan Rin­dom fra PIT. ’ Vi be­ta­ler al­drig’ Hvor me­get sko­ler­ne skal be­ta­le, kan man først se, hvis man tryk­ker på lin­ket i be­ske­den, hvil­ket PIT ik­ke har gjort. Be­lø­bets stør­rel­se har in­gen be­tyd­ning, da man ik­ke be­ta­ler bag­mæn­de­ne, for­kla­rer Jan Rin­dom.

» Vi be­ta­ler al­drig. Det er slet ik­ke sik­kert, det lø­ser pro­ble­met at be­ta­le. Tværtimod vil bag­mæn­de­ne få mu­lig­hed for at la­ve fle­re af den­ne slags an­greb i frem­ti­den, hvis de mod­ta­ger pen­ge, « si­ger han til BT.

I ste­det luk­ker PIT sko­ler­nes net­værk ned i op til to uger, mens de fjer­ner og ge­nind­sæt­ter alt ind­hold fra før virus­sen. Det lø­ser pro­ble­met men er til stor ir­ri­ta­tion ude på sko­ler­ne. Virus­sen er ik­ke ble­vet sendt di­rek­te til sko­ler­ne fra bag­mæn­de­ne men spre­des til­fæl­digt via ele­vers og læ­re­res med­brag­te usb- drev el­ler com­pu­te­re, uden de er klar over virus­sen, for­kla­rer Jan Rin­dom.

Det har ik­ke væ­ret mu­ligt at få en kom­men­tar fra sko­ler­ne om virus­an­gre­bet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.