Hem­me­ligt fl y skul­le smug­le Snow­den til USA

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

WHI­ST­LE­BLOWER Dan­mark har spil­let en rol­le i USAs jagt på den ver­den­skend­te whi­st­le­blower Edward Snow­den. Det op­ly­ser ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind ( V) i et brev til Fol­ke­tin­gets Rets­ud­valg. Ons­dag sag­de Pind, at han ik­ke var be­kendt med for­må­let med, at et ame­ri­kansk re­ge­rings­fl y i som­me­ren 2013 fi k lov til at lan­de i Kø­ben­havns Luft havn i Ka­strup. Men det var ’ ik­ke dæk­ken­de’, op­ly­ser Pind nu.

» Jeg er så­le­des eft er­føl­gen­de ble­vet op­mærk­som på, at det af bag­grunds­ma­te­ri­a­let til be­sva­rel­se af spørgs­må­let frem­går, at for­må­let med fl yets til­ste­de­væ­rel­se i Kø­ben­havns Luft havn an­gi­ve­ligt har væ­ret at ha­ve mu­lig­hed for at kun­ne trans­por­te­re Edward Snow­den til USA, så­fremt han måt­te bli­ve ud­le­ve­ret fra Rusland el­ler et an­det land, « skri­ver Pind.

Op­lys­nin­ger­ne om, at det mysti­ske fl y lan­de­de i Kø­ben­havn, er kom­met frem i en ak­tind­sigt, som blog­ge­ren Pe­ter Ko­fod har få­et fra Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et. Stran­det i Moskva Da fl yet lan­de­de i Ka­strup, var Edward Snow­den li­ge an­kom­met til Rusland og var stran­det i Moskvas in­ter­na­tio­na­le luft havn.

USA hav­de an­nul­le­ret hans pas og for­hin­dret ham i at rej­se vi­de­re til en sik­ker asyl­desti­na­tion, har Jyl­landsPo­sten tid­li­ge­re op­rid­set sa­gen.

Først se­ne­re på som­me­ren fi k han po­li­tisk asyl i Rusland. Her har han be­fun­det sig si­den, frem­går det af JPs gen­nem­gang.

Sø­ren Pinds brev kom­mer, eft er at En­heds­li­sten har spurgt ind til sa­gen. Iføl­ge par­tiets uden­rigs­ord­fø­rer, Ni­ko­laj Vil­lum­sen, bør Dan­mark stop­pe med at hjæl­pe i jag­ten på Snow­den.

» Fol­ke­tin­get bli­ver nu ude­luk­ken­de in­for­me­ret ved et rent lyk­ke­træf, for­di ju­stits­mi­ni­ste­ren i ons­dags be­gik en fejl og fejl­in­for­me­re­de Fol­ke­tin­get, « ud­ta­ler Vil­lum­sen.

» Det er mig helt ube­gri­be­ligt, at den da­væ­ren­de S- SF- R- re­ge­ring valg­te at del­ta­ge i klapjagten på Snow­den og der­med sat­te hen­sy­net til den ame­ri­kan­ske re­ge­ring over dan­sker­nes grund­læg­gen­de frihedsrettigheder.

Jeg vil nu frem­sæt­te et be­slut­nings­for­slag, der på­læg­ger re­ge­rin­gen at stop­pe den dan­ske del­ta­gel­se i klapjagten på Snow­den. Vi bør støt­te ham, ik­ke jag­te ham, « si­ger han. Det er mig helt ube­gri­be­ligt, at den da­væ­ren­de S- SF- R- re­ge­ring valg­te at del­ta­ge i klapjagten på Snow­den og der­med sat­te hen­sy­net til den ame­ri­kan­ske re­ge­ring over dan­sker­nes grund­læg­gen­de frihedsrettigheder

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.