Kri­mi- dron­ning i Grand Prix- skan­da­le

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

HOVSA mil­la Läck­berg at sæt­te ord på sin fru­stra­tion.

» Al­le vo­res tan­ker går til An­na, der modt­og det hår­de­ste slag af os al­le i aft en, « skri­ver suc­ces­for­fat­te­ren bl. a. på In­s­ta­gram. DR ryster ik­ke på hån­den For ny­lig har der og­så væ­ret tvivl om et af bi­dra­ge­ne her­hjem­me. Det dre­jer sig om san­gen ’ Ne­ver Alo­ne’, der bl. a. er skre­vet af den tid­li­ge­re vin­der af det in­ter­na­tio­na­le Me­lo­di Grand Prix, Em­me­lie de Fo­rest. Hun har fl ere gan­ge op­t­rå­dt med san­gen på fl ere festi­va­ler rundt om i Dan­mark. Det på trods fi k san­gen lov til at fort­sæt­te i den dan­ske Me­lo­di Grand Prix. Men den sven­ske skan­da­lesag kan kan ik­ke sam­men­lig­nes med den dan­ske, un­der­stre­ger DRs un­der­hold­nings­chef, Jan La­ger­mand Lund­me over for BT.

» Det er no­get an­det, når san­gen har væ­ret med i et an­det Grand Prix, end at den har væ­ret spil­let fra en sce­ne nog­le gan­ge, « si­ger han.

Jan La­ger­mand Lund­me har da og­så ar­ran­gø­rer­ne af det in­ter­na­tio­na­le Grand Prix EBUs ord for, at der ik­ke er no­gen pro­ble­mer. Og det æn­drer hæn­del­ser­ne på den an­den si­de af sun­det hel­ler ik­ke på. Det er dansk- au­stral­ske Anja Nis­sen, der skal syn­ge ’ Ne­ver Alo­ne’, når det dan­ske Grand Prix lø­ber af stab­len den 13. fe­bru­ar i Hor­sens. Med som gæst Det var i 2014, at den sven­ske skan­da­lesang var med i Mol­d­ovas Grand Prix. Den­gang med tit­len ’ Taking ca­re of a bro­ken heart’, som var skre­vet af Sven- In­ge Sjö­berg, Len­nart Wa­stes­son og Lar­ry Fors­berg.

Den sam­me trio stod sam­men med Ca­mil­la Läck­berg bag den nu diskva­li­fi ce­re­de sang. Selv­om hun nu er ude af kon­kur­ren­cen, vil An­na Book sta­dig væ­re en del af grand­prixet. hun skal op­træ­de med ’ Him­mel för två’ som gæ­stear­tist. Og hun får op­mun­tren­de ord med på vej­en.

» Gå ud på lør­dag ( i dag, red.) og spark røv!, « si­ger Ca­mil­la Läck­berg. Al­le vo­res tan­ker går til An­na, der modt­og det hår­de­ste slag af os al­le i aft en

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.