Holdt ven­skab

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

VEN­SKAB en. Det bryl­lup blev holdt på Mar­se­lis­borg Slot 2. ju­le­dag 1980. Her var de kon­ge­li­ge, Bent Fa­bri­ci­usBjer­re og hans da­væ­ren­de hu­stru, An­ne Fa­bri­ci­us- Bjer­re med som de ene­ste gæ­ster, be­kræf­ter Fa­bri­ci­usBjer­re, iføl­ge bo­gen.

Men ef­ter bryl­lups­fe­sten sen­der Jan Bonde Ni­el­sen et brev, hvor han op­for­drer til at ven­ska­bet nedt­o­nes, så kongehuset ik­ke kom­mer i pro­ble­mer.

Bo­gen for­tæl­ler og­så, at bån­de­ne og­så for­blev tæt­te, for­di den i dag 77- åri­ge Jan Bonde Ni­el­sens dat­ter gik i sko­le med prin­ser­ne Fre­de­rik og Jo­a­chim på Ama­li­en­borgs Lil­lesko­le.

Det står og­så klart, at de to ven­ner, prins Hen­rik og Jan Bonde Ni­el­sen, kun­ne få lidt for go­de ide­er i hin­an­dens sel­skab. Ek­sem­pel­vis for­søg­te prins Hen­rik at slip­pe for roy­a­le plig­ter.

» Vi spurg­te hen­de ( dron­ning Mar­gret­he. red.) en­gang imel­lem, kan jeg hu­ske, som to uar­ti­ge sko­led­ren­ge, om vi vir­ke­lig be­hø­ve­de at gå der­ned til mid­dag i Hor­sens hos en el­ler an­den røv­ke­de­lig borg­me­ster el­ler så­dan no­get, « for­tæl­ler Jan Bonde Ni­el­sen i bo­gen om en epi­so­de.

Dron­nin­gen af­vi­ste dog de to her­res for­slag, for ‘ plig­ter var nu en­gang plig­ter’.

» Bonde for­tæl­ler det så­dan, at det var Dron­nin­gen, der sør­ge­de for, at de her plig­ter blev gen­nem­ført. Jan Bonde Ni­el­sen og prins Hen­rik var beg­ge in­ter­es­se­re­de i sejlads og sej­le­de of­te rundt på Øre­sund, « si­ger for­fat­ter Mi­cha­el Tes­chl. Ven med Mar­gret­he Af bo­gen frem­går det og­så, at Jan Bonde Ni­el­sen hæv­der, at Dron­nin­gen var glad for ham, og de hav­de og­så et nært ven­skab.

» Hun ( dron­ning Mar­gret­he, red.) var lyk­ke­lig, for nu var der en­de­lig et or­dent­ligt men­ne­ske i hans ( prins Henriks) om­gangskreds, ik­ke. Han var med mig al­le mu­li­ge ste­der. Men hen­de - vi hav­de man­ge sjove sam­ta­ler. Ale­ne. Hun var sgu glad for mig, « si­ger Jan Bonde Ni­el­sen i bo­gen.

I 1986 blev han fri­kendt for man­datsvig i Kø­ben­havn By­ret, hvor­ef­ter an­kla­ge­myn­dig­he­den an­ke­de sa­gen. Men for­di Jan Bonde Ni­el­sen bo­e­de i Eng­land og ik­ke kun­ne kræ­ves ud­le­ve­ret, måt­te lands­ret­ten ud­sæt­te sa­gen. I 1995 op­gav an­kla­ge­myn­dig­he­den an­kesa­gen.

Og i 2004 blev Jan Bonde Ni­el­sen så blåstemp­let af kongehuset, da hans farm Ol­do­nyo La­ro i Ke­nya blev ind­ta­get af kron­prins Fre­de­rik og kron­prin­ses­se Mary på de­res bryl­lups­rej­se, op­ly­ser for­fat­ter­ne.

BT har for­søgt at få en kom­men­tar fra Jan Bonde Ni­el­sen, men hans ad­vo­kat er ik­ke vendt til­ba­ge. Hel­ler ik­ke kongehuset er vendt til­ba­ge på avi­sens hen­ven­del­se.

LØR­DAG 6. FE­BRU­AR 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.