Står bag tvivl­s­om

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

IK­KE ME­GET FOR­MUE Iføl­ge de to for­fat­te­re er Jan Bonde Ni­el­sen i en al­der af 77 år sta­dig i fuld vi­gør. Men når der gra­ves lidt i for­ret­nings­man­dens for­hold, ser me­get an­der­le­des ud, ly­der det. Da Jan Bonde Ni­el­sen for­lod Dan­mark i be­gyn­del­sen af 1980er­ne, ka­ste­de han sig over ejen­doms­han­del og land­brugs­pro­jek­ter i Afri­ka, li­ge- som han har gjort for­ret­nin­ger i de tid­li­ge­re Sov­je­tre­pu­blik­ker ved bl. a. at in­ve­ste­re i olie­in­du­stri­en.

Men han er ik­ke kun den trav­le, hand­le­kraf­ti­ge for­ret­nings­mand, der er ven med kongehuset og som ‘ gi­ver hånd til den tid­li­ge­re ge­ne­ral­se­kre­tær i FN Ko­fi An­nan for end­nu et vel­gø­ren­heds­pro­jekt’, som Mi­cha­el Tes­chl for­mu­le­rer det.

» Det er mu­ligt, at det er så­dan, han ger­ne vil ses af om­ver­de­nen. Men så snart, man be­gyn­der at gra- ve lidt i det, så la­ver han en mas­se tvivls­om­me for­ret­nin­ger, som be­ty­der, at han en­der i for­skel­li­ge rets­sa­ger. Og dér hæv­der han, at han in­gen for­mue har, « si­ger Mi­cha­el Tes­chl.

Ind­tryk­ket af, at den sky Jan Bonde Ni­el­sen er stin­ken­de rig og så­gar mil­li­ar­dær, hol­der ik­ke vand. Tværtimod ty­der det på, at han del­vis er blan­ket af, vur­de­rer for­fat­ter­ne:

» Der er in­tet, der ty­der på, at han er no­get, der lig­ner mil­li­ar­dær. I 2009 for­kla­re­de han i ret­ten, at hans

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.