Mme for­ret­nin­ger

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

for­mue ik­ke var stør­re end nog­le hund­re­de tu­sin­de. Re­sear­chen vi­ser, at han jævn­ligt fat­tes pen­ge og ty­pisk in­ve­ste­rer for an­dre folks pen­ge.

Des­u­den står næ­re fa­mi­lie­med­lem­mer som­me­ti­der som eje­re af de sel­ska­ber, han er re­la­te­ret til og der­for er det jo ik­ke ham, der har pen­ge­ne, hvis no­gen skul­le spør­ge ef­ter dem. Of­fi­ci­elt ejer Bonde selv ik­ke no­get sær­ligt, « si­ger den an­den for­fat­ter Bir­git­te Dy­r­ekil­de.

Hel­ler ik­ke den farm i Ke­nya, Ol­do­nyo La­ro, som han lån­te ud til kron­prin­s­par­ret i for­bin­del­se med de­res bryl­lups­rej­se i 2004, ejer han.

‘ Far­men er blot en han på­berå­ber sig ret­ten til at ha­ve, men den er ejet af en mand, der hed­der Her­man Steyn. Og han fik i 2014 ret­tens ord for, at han kun­ne smi­de Jan Bonde Ni­el­sen ud af far­men,’ frem­går det af bo­gen.

Og ik­ke nok med det: Iføl­ge Her­man Steyn plyn­dre­de og ra­se­re­de Jan Bonde Ni­el­sen hyt­ten, før han blev smidt ud, hvil­ket der og­så er bil­le­der af i bo­gen, hvor ste­det mest af alt lig­ner en byg­ge­plads.

Til be­skyld­nin­ger­ne si­ger Jan Bonde Ni­el­sen i bo­gen.

» Der er ik­ke no­gen, der har øde­lagt det som så­dan. Når man be­gyn­der at pil­le det ned, så bli­ver det øde­lagt. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.