Fre­de­ri­cia- bran­den blev må­ske på­sat

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

EF­TER­FORSK­NING Ef­ter den eks­plo­sions­ag­ti­ge brand i Fre­de­ri­cia ons­dag un­der­sø­ger po­li­ti­et fort­sat, om der er be­gå­et no­get ulov­ligt. Det op­ly­ser Ca­rit An­der­sen, der er vi­cepo­li­ti­in­spek­tør hos Sy­dø­stjyl­lands Po­li­ti.

» Vi har for al­vor sat tek­ni­ke­re ind i dag. Og nu har vi af­hø­rin­ger og ef­ter­forsk­ning på al­min­de­lig vis, « si­ger han.

» Det er en bred ef­ter­forsk­ning, hvor vi prø­ver at af­dæk­ke år­sa­ger­ne til det her og, om der kan væ­re et straf­bart for­hold, der skal for­føl­ges. «

Sidst­nævn­te vil han ik­ke ude­luk­ke. Han har ik­ke umid­del­bart no­get bud på, hvor læn­ge ef­ter­forsk­nin­gen vil stå på, men si­ger, det kan va­re alt ’ fra da­ge til uger’.

Bran­den op­stod ons­dag af­ten, og si­den har et stort sluk­nings­ar­bej­de væ­ret i gang.

Be­bo­e­re i Fre­de­ri­cia er blandt an­det ble­vet rå­det til at bli­ve in­den­dørs, da bran­den på et tids­punkt ud­vik­le­de far­lig røg.

I alt har op mod 70 mand fra Be­red­skabs­sty­rel­sen væ­ret ind­sat i for­bin­del­se med bran­den, som for­ment­lig op­stod, da en tan­kvogn med fly­den­de pal­me­o­lie væl­te­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.