Tys­kland jag­ter de sid­ste SS- for­bry­de­re

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

KRIGS­FOR­BRY­DEL­SER Lovens lan­ge arm ræk­ker ud eft er de sid­ste le­ven­de mænd, der be­skyl­des for at ha­ve be­gå­et krigs­for­bry­del­ser un­der tje­ne­ste i den na­zi­sti­ske eli­testy rke SS un­der An­den Ver­denskrig. I Tys­kland er der i den­ne må­ned to rets­sa­ger mod to mænd, der an­kla­ges for krigs­for­bry­del­ser, og der kan kom­me fl ere sa­ger.

For i det ve­st­li­ge Tys­kland har po­li­ti­et gen­nem­ført ransag­nin­ger hos tre mænd, som nu er i 90er­ne, men som var med i SS Pan­zer Di­vi­sion Hit­lerju­gend som un­ge. Den­ne di­vi­sion be­skyl­des for en mas­sa­kre på ci­vi­le i Frank­rig i 1944 i by­en Ascq.

An­dreas Bren­del, le­der af den cen­tra­le eft er­forsk­ning for na­zi­sti­ske krigs­for­bry­del­ser i den ve­st­ty­ske del­stat Nor­dr­he­in- West­fa­len, si­ger til det fran­ske nyheds­bu­reau AFP, at 86 men­ne­sker blev me­jet ned af SS- sol­da­ter 1. april 1944 som hævn for, at en trop­pe­trans­port var ble­vet an­gre­bet. Ransag­ning Ransag­nin­ger­ne af SS- ve­te­ra­ner­nes hjem ske­te i slut­nin­gen af ja­nu­ar.

» Vi gen­nem­søg­te og­så an­dre per­so­ners hjem og be­slag­lag­de do­ku­men­ter med for­bin­del­se til Hit­lerju­gend- di­vi­sio­nen og Ascq- mas­sa­kren. De her folk er for øje­blik­ket kun vid­ner, de er ik­ke mistænk­te, « si­ger Bren­del.

Nu er de be­slag­lag­te pa­pi­rer ved at bli­ve gen­nem­gå­et. Duk­ker der be­vi­ser op, kan det kom­me til en rets­sag. Dog bli­ver der ta­get hen­syn til, om de gam­le mænd kan kla­re så­dan en sag, si­ger han.

Iføl­ge AFP er de ty­ske myn­dig­he­der li­ge nu i gang med om­kring en snes eft er­forsk­nin­ger af gam­le SS- folk, der var ud­sta­tio­ne­ret i na­zi­sti­ske kon­cen­tra­tions­lej­re. Det er en del af en kampag­ne, der vil gø­re op med de sid­ste mistænk­te krigs­for­bry­de­re – el­ler vid­ner – in­den de er væk for al­tid.

På tors­dag 11. fe­bru­ar åb­ner en rets­sag i Det­mold ik­ke langt fra Bi­e­le­feld i Nor­dr­he­in- Vest­fa­len. Her an­kla­ges den 94- åri­ge Re­in­hold Han­ning for med­vir­ken til mas­sed­rab på jø­der i kon­cen­tra­tions­lej­ren Aus­chwitz. Vagt­mand i Aus­chwitz Her var han iføl­ge avi­sen Köl­ner Stadt- An­zei­ger SS- vagt­mand i 1943 og 1944. Mens han var i døds­lej­ren i Po­len, blev der dræbt 170.000 men­ne­sker. Bl. a. an­kom der eft er avi­sens op­lys­nin­ger 92 trans­port­tog fra Un­garn med jø­der. De af jø­de­r­ne, der var ar­bejds­du­e­li­ge, blev sat til at ar­bej­de. Re­sten blev sendt i ga­skam­re.

Han­ning har for­kla­ret, at ja, han var vagt­mand i Aus­chwitz, men nej, han med­vir­ke­de ik­ke til at slå nog­le ihjel. Ind­gang: Fan­ger­ne, der var ud­valgt til at dø, blev ledt ned til ’ Ba­de­an­stal­ten’ 1944: Jer­n­ba­nespo­ret bli­ver ført vi­de­re til ga­skam­re­ne

29. fe­bru­ar åb­ner end­nu en na­zisag, og­så med af­sæt i Aus­chwitz.

I Neu­bran­den­burg i det nor­døst­li­ge Tys­kland står den 95- åri­ge Hu­bert Zafk e an­kla­get for med­vir­ken til drab i kon­cen­tra­tions­lej­ren fra 15. au­gust til 14. sep­tem­ber i 1944, da han var sy­ge­hjæl­per. An­ne Frank AFP skri­ver, at 14 fan­ge­tog i den­ne pe­ri­o­de an­kom til Aus­chwitz. Man­ge af fan­ger­ne blev gas­set ihjel.

En af fan­ger­ne på et af to­ge­ne var i øv­rigt An­ne Frank, hvis dag­bog fra ti­den, hvor hun skjul­te sig i Hol­land, si­den er ble­vet ver­dens­be­rømt.

An­kla­ge­myn­dig­he­den si­ger, at Zafk e på grund af sit vir­ke har vidst, at Bir­ke­nau – en til­byg­ning til Aus­chwitz – var en ud­ryd­del­ses­lejr.

Han an­kla­ges for at ha­ve hjul­pet døds­ma­ski­nen og for med­vir­ken til drab på 3.681 men­ne­sker.

Zafk es for­sva­rer har af­vist ankla­gen. Om­klæd­ning: Fan­ger­ne skul­le afl eve­re de­res vær­di­er og klæ­de sig af

Rens­nings­an­læg Per­ron: her blev fan­ger­ne læs­set af

Før­ste lejr: Blev byg­get i 1942. 10.000 fra krigs­fan­ger fra Sov­je­tu­ni­o­nen dø­de un­der op­fø­rel­sen.

Kvin­der og børn: Om­kring 230.000 børn og te­e­a­na­ge­re blev depor­te­ret til Aus­chwitz.

Ka­ran­tæ­ne: Ny­ligt an­kom­ne fan­ger blev ter­r­o­ri­se­ret til un­der­ka­stel­se.

Jø­der fra Tjek­kos­lo­vaki­et: Lejr for fa­mi­li­er fra ghet­to­en i The­resi­en­stadt nær Prag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.