Nej, elev­job er for­skel­s­be­hand­ling

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

fo­re­slag står fl ygt­nin­ge­ne til at få de sam­me ret­tig­he­der som an­dre ele­ver, hvis de får elev­plads og elevløn. Det vil si­ge, at de får bed­re vil­kår end de ar­bejds­lø­se dan­ske­re. Hvis de er på in­tre­gra­tionsy­del­se el­ler kon­tant­hjælp og ik­ke får et ar­bej­de, bli­ver de straff et li­ge­som de dan­ske­re, der mod­ta­ger kon­tant­hjælp, som reg­ler­ne er i dag. Men kom­mer

fl ygt­nin­ge i før­ste ræk­ke, når der Jeg er så træt skal til­by­des elev­plad­ser, be­ty­der det, at dan­ske­re ik­ke har de sam­me af, at man kø­rer

mu­lig­he­der får at få job. Jeg er så den slags pro­jek­ter, træt af, at man kø­rer den slags pro­jek­ter, hvor man skal hjæl­pe hvor man skal hjæl­pe

ind­van­drer­ne, mens vi er li­geg­la­de ind­van­drer­ne, mens med dan­sker­ne. vi er li­geg­la­de med dan­sker­ne HVIS DET SKAL lyk­kes, er det vig­tig­ste, at fl ygt­nin­ge­nes nye kol­le­ger, uan­set om man er elev, i prak­tik el­ler på lønt­ilskud, får en langt stær­ke­re rol­le og får lov til at ud­for­me for­lø­bets ind­hold for den en­kel­te fl ygt­ning. Så kan det bli­ve en god pro­ces. MEN DET KRÆ­VER, at der skru­es vold­somt op for an­tal­let af prak­tik­plad­ser. Vi har et stort pro­blem med om­kring 13.000 un­ge, der ik­ke kan få en prak­tik­plads. Det er en fal­li­ter­klæ­ring for det dan­ske sam­fund. Der­for er fl ere prak­ti­plad­ser en for­ud­sæt­ning for suc­ces. For der skal væ­re plad­ser nok til dem, der al­le­re­de står og mang­ler en, og fl ygt­nin­ge­ne. Hvis de ar­bejds­lø­se ba­re skub­bes bag i kø­en, så er det ik­ke god in­te­gra­tion.

BENT BØG­STED

MED DET HER

DAN­SKER­NE BLI­VER SKUB­BET

læn­ge­re bag i kø­en, selv­om de har de sam­me pro­ble­mer som ind­van­drer­ne. Dem, der er i gang med en ud­dan­nel­se, dø­jer med at få en prak­tik­plads. Og ar­bejds­gi­ver­ne fø­ler sig for­plig­te­de til at ta­ge elev­fl ygt­nin­ge frem­for dan­ske­re ind. Skal man gø­re no­get, skal man gø­re no­get for al­le, især når det bå­de er dan­ske­re og ind­van­dre­re, der har pro­ble­mer med at få fod­fæ­ste på ar­bejds­mar­ke­det.

må­de at få fl ygt­nin­ge i job er at gi­ve dem til­skud fra sta­ten – og til­skud, til­skud og til­skud – så en­der vi med et sy­stem, hvor ar­bejds­gi­ver­ne kun vil an­sæt­te no­gen, der er på til­skud. Jeg kan kun se, at der er ta­le om for­skel­s­be­hand­ling.

HVIS DEN ENE­STE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.