Ja, elev­job er en god vej til in­te­gra­tion

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

FINN SØ­REN­SEN

rig­tigt set af fag­for­bun­det FOA at fo­re­slå la­ve en ord­ning, hvor fl ygt­nin­ge kan ind­slu­ses på elevløn in­den for overenskom­stens ram­mer. De ta­ger høj­de for, at fl ygt­nin­ge ik­ke kan dansk og ik­ke ken­der det dan­ske ar­bejds­mar­ked. Der er det, der skal til, for at de kan fun­ge­re på li­ge fod med dan­ske kol­le­ga­er. No­gen si­ger, at den dan­ske overenst­koms­mo­del står i vej­en for, at fl ygt­nin­ge kan kom­me ind på ar­bejds­mar­ke­det, men overenst­komst­mo­del­len og sa­m­ar­bej­det mel­lem par­ter­ne er egent­lig for­ud­sæt­nin­gen for, at in­te­gra­tio­nen kan lyk­kes.

DET ER HELT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.