En ven i nød­brem­sen

Pre­mi­er­mi­ni­ster

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

Dan­mark og Stor­bri­tan­ni­en fulg­tes ad ind i EU. Sam­men med Stor­bri­tan­ni­en og Ir­land søg­te Dan­mark i 1961 om med­lem­skab af EF, men der gik me­re end et år­ti, før med­lem­ska­bet var i hus. Si­den da har be­folk­nin­ger­ne i bå­de UK og Dan­mark og­så kun­net gen­ken­de hin­an­dens skep­sis, og nu mød­tes de to lan­des le­de­re alt­så med EU- skep­sis på dags­or­de­nen. Hvad mød­tes de om? David Ca­meron sam­ler op­bak­ning til en særaft ale for Stor­bri­tan­ni­en, som kræ­ver de an­dre EU- lan­des op­bak­ning. Og så har han og­så li­ge den sto­re hurd­le for­an sig, at han bag­eft er skal ha­ve aft alen igen­nem en fol­ke­af­stem­ning hjem­me. I EUs aft aleud­kast til bri­ter­ne er der ind­skre­vet en nød­brem­se på vel­færdsy­del­ser til bor­ge­re fra an­dre EU- lan­de i op til fi re år, hvis lan­dets vel­færds­sy­stem er un­der ek­stra­or­di­nært pres på grund af stort ry­kind af ar­bejds­ta­ge­re fra an­dre EU- lan­de. Det er den ak­tu­el­le dags­or­den. Og i for­hold til den dags­or­den er den dan­ske stats­mi­ni­ster po­si­tiv. Men han har og­så dan­ske in­ter­es­ser på spil. Hvad er det? Det hand­ler pri­mært om so­ci­a­le ydel­ser. De fl este hu­sker den langstrak­te dan­ske de­bat om bør­ne­check, som øst­eu­ro­pæ­e­re, der ar­bej­der i Dan­mark har krav på at få sendt til fa­mi­li­en i hjem­lan­det. Med op­læg­get til aft alen med Stor­bri­tan­ni­en læg­ges der op til en in­dek­se­ring, så so­ci­a­le ydel­ser ud­be­ta­les eft er det lands ni­veau, som de sen­des til. Så­dan en vil Dan­mark og­så ger­ne ha­ve. Men det er der og­så an­dre lan­de, som ger­ne vil. Og det er fryg­ten i EU- sy­ste­met, at man nu får åb­net for Pan­doras æske.

En an­den dansk in­ter­es­se er, at den bri­ti­ske aft ale un­der­stre­ger, at ik­ke- eu­ro­lan­de skal ha­ve sam­me po­si­tion som eu­ro- lan­de i sa­m­ar­bej­det. I dag træff es man­ge be­slut­nin­ger re­elt i kred­sen af eu­ro­lan­de. Hvad be­ty der det for den dan­ske de­bat? He­le dis­kus­sio­nen om bør­ne­check­en ven­der til­ba­ge og sæt­ter sig i et ik­ke uvæ­sent­ligt pres mod re­ge­rin­gen, som i for­vej­en bak­ser med EU- stoff et. Ik­ke mindst DF vil for­ven­te, at Løk­ke for­sø­ger at få ud­bredt nød­brem­sen til al­le EU- lan­de. Men den er fak­tisk tænkt som en særaft ale ude­luk­ken­de til Stor­bri­tan­ni­en. Og al­le­re­de før mø­det mel­lem Ca­meron og Løk­ke var afh oldt, var bl. a. De Kon­ser­va­ti­ve på ba­nen og min­de Løk­ke om, hvad han sag­de før val­get om bør­ne­check­en - og bl. a. skrev en kronik med par- ti­l­e­der­ne i blå blok om. Pud­sigt nok var det net­op den kon­ser­va­ti­ve for­mand Bendt Bendtsen, der i 2002 for­hand­le­de net­op de om­tal­te reg­ler på plads i EU som en del af øst­ud­vi­del­sen. Kan Løk­ke re­elt bru­ge be­sø­get til no­get? For det før­ste kan han jo sen­de det sig­nal til de man­ge EU- skep­ti­ske dan­ske­re, at han ta­ger de­res be­kym­rin­ger al­vor­ligt og ju­ste­rer kur­sen i EU- po­li­tik­ken oven­på den tab­te fol­ke­af­stem­ning om tilvalgs­ord­nin­gen i de­cem­ber. Men hvis han hjæl­per Ca­meron med at få ind­fø­jet nog­le vel­færds­værn, så er der jo knæ­sat et nyt prin­cip i EU, som man­ge hå­ber at kun­ne ud­bre­de til fl ere om­rå­der, uden at slip­pe idéen om ar­bejds­kraft ens frie be­væ­ge­lig­hed. Men med den mu­lig­hed, som indtil nu skal be­trag­tes som en no­get fl yvsk fugl på ta­get, føl­ger alt­så og­så et mas­sivt po­li­tisk pres på den hjem­li­ge dan­ske dags­or­den. Hvor stor er ue­nig­he­den i Fol­ke­tin­get? De fl este par­ti­er er eni­ge om grund­pro­blem­stil­lin­gen, som med Hol­gers K. Ni­el­sens ord er, at ’ det går alt­så ik­ke, hvis det bli­ver et valg mel­lem EU el­ler vel­færd’. Men man skal un­der in­gen om­stæn­dig­he­der for­veks­le den bre­de enig­hed med ro på bags­mæk­ken for Løk­ke.

Det er da hel­ler ik­ke al­le par­ti­er, der ger­ne så en dansk nød­brem­se. De Ra­di­ka­le ser po­si­tivt på, at man la­ver en aft ale med Stor­bri­tan­ni­en, som hol­der dem i fæl­les­ska­bet, men grund­læg­gen­de me­ner de ik­ke, at folk rej­ser eft er vel­færdsy­del­ser i EU. Og hos Al­ter­na­ti­vet fryg­ter man at so­li­da­ri­te­ten i EU går fl øjten og at EU bli­ver et ’ tag selv- bord’. De me­ner der­for hel­ler ik­ke, at Dan­mark skal be­de om særaft aler. Hvad blev re­sul­ta­tet så? Me­get for­ven­te­lig dansk op­bak­ning til Ca­meron og med or­de­ne ’ vi har brug for en for­nuft ig stem­me i EU’. Og Ca­meron, han drøm­mer om en særaft ale, der er li­ge så stærk, som de dan­ske for­be­hold har væ­ret. Gys, tæn­ker bu­reau­kra­ter­ne i Bruxelles.

Po­li­tisk kom­men­ta­tor

Ca­meron, han drøm­mer om en særaft ale, der er li­ge så stærk, som de dan­ske for­be­hold har væ­ret

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.