Æl­dre st­rut­ter af

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

oste­o­por­o­se ( knog­les­kør­hed, red.). Men det spil­ler og­så ind, at to­baks­for­bru­get er fal­det, at fær­re er un­der­væg­ti­ge, og at der er øget fo­kus på at dyr­ke mo­tion og spi­se sundt, « si­ger Bo Abra­ham­sen, der er oste­o­por­o­se- for­sker og over­læ­ge på Hol­bæk Sy­ge­hus. Høj­konjunk­tu­rens bonus Med den nye op­gø­rel­se fort­sæt­ter en ten­dens, som og­så slår igen­nem an­dre ste­der i det dan­ske sund­heds­væ­sen. På Oden­se Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal er ak­ti­vi­te­ten på or­to­pæd­kirur­gisk af­de­ling, der tra­di­tio­nelt be­hand­ler man­ge æl­dre pa­tien­ter, fal­det så me­get, at man net­op har væ­ret nødt til at ned­læg­ge fi­re læ­ge­stil­lin­ger. Blandt an­det er der de se- ne­ste to år – ef­ter man­ge års vækst – kon­sta­te­ret en ned­gang i an­tal­let af ind­greb, hvor æl­dre får indo­pe­re­ret kun­sti­ge knæ el­ler hof­ter.

Den po­si­ti­ve ud­vik­ling ses og­så på an­dre sto­re syg­doms­om­rå­der, f. eks. hjer­te­o­m­rå­det, hvor dø­de­lig­he­den styrt­dyk­ker.

For­ske­re i ’ sund al­dring’ pe­ger og­så på, at mid­del­le­ve­ti­den er vok­set i en år­ræk­ke, og at nu­ti­dens æl­dre­ge­ne­ra­tio­ner i det he­le ta­get ser ud til at hø­ste frug­ter­ne af høj­konjunk­tu­ren i år­ti­er­ne ef­ter kri­gen.

» De æl­dre er ik­ke en ho­mo­gen grup­pe. Men i ge­ne­rel­le ter­mer kan man si­ge, at den ge­ne­ra­tion af æl­dre, vi har nu, har haft et sta­bilt ar­bejds­liv, sti­gen­de ind­kom­ster, ja gan­ske en­kelt har op­le­vet sti­gen­de vel­færd, « si­ger lek­tor Astrid Per­nil­le Jespersen fra Cen­ter for Sund Al­dring ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. Et liv på solsi­den Det er ef­fek­ten af et helt livs­for­løb på solsi­den, der slår igen­nem nu. De æl­dre har haft en langt bed­re er­næ­rings­til­stand og et langt sun­de­re bar­ne- og vok­sen­liv, som be­ty­der, at de kom­mer ind i al­der­dom­men som me­re ro­bu­ste per­so­ner og med en langt me­re ro­bust krop, end de­res for­gæn­ge­re gjor­de.

Til­sva­ren­de er det den før­ste ge­ne­ra­tion, som nær­mest he­le de­res liv er ble­vet ud­sat for di­ver­se sund­heds­an­be­fa­lin­ger. Når for­sker­ne in­ter­viewer de æl­dre, pe­ger de på vig­tig­he­den af at spi­se fisk, få nok væ­ske, spi­se vi­ta­mi­ner, få en va­ri­e­ret kost og at hol­de sig ra­ske.

» De æl­dre mel­lem 65 og 75 år er på man­ge må­der en me­get vel­di­sci­pli­ne­ret ge­ne­ra­tion. Ho­ved­par­ten er vok­set op med Ka­ro­li­ne- ko­gebø­ger og go­de stats­li­ge råd, som gør, at de er me­get be­vid­ste om det sun­de valg, « si­ger Astrid Per­nil­le Jespersen. Det gæl­der og­så man­ge af de æl­dre med­lem­mer af Blovstrød Lø­ver­ne. Ole Ban­ner- Voigt er me­get op­mærk­som på, at der kom­mer fisk på bor­det, og at han ik­ke spi­ser for me­get.

Men selv om sund mad og mo­tion er me­get i fo­kus, frem­hæ­ver bå­de Ole Ban­ner- Voigt og en an­den af ’ po­wer- wal­ker­ne’, Jyt­te Win­sløw, 66 år, et an­det aspekt, som er mindst li­ge så vig­tigt for dem, nem­lig det so­ci­a­le

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.