Sund­hed

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

samvær med de an­dre i klub­ben.

Det be­ty­der no­get at væ­re sam­men med an­dre, og en del af med­lem­mer­ne rej­ser og­så sam­men til f. eks. stæv­ner i Sy­d­eu­ro­pa. Nye ge­ne­ra­tio­ner får reg­nin­gen » Det gør me­get for ens hu­mør at væ­re med hér. Man ved, at de an­dre står og ven­ter, og så kom­mer man ud ad dø­ren, og­så selv om det er mørkt og reg­ner, « si­ger Jyt­te Win­sløw.

Det er dog et åbent spørgs­mål, om hel­breds­frem­gan­gen blandt æl­dre dan­ske­re vil fort­sæt­te.

For­sker­ne be­gyn­der at se tegn på, at de frem­ti­di­ge æl­dre­ge­ne­ra­tio­ner – dem mel­lem 55 og 65 år – må­ske vil kom­me til at skran­te me­re, når de kom­mer op i pen­sions­al­de­ren. I hvert fald kon­sta­te­res der re­la­tivt fle­re br­ud i dis­se al­ders­grup­per end blandt de­res for­gæn­ge­re.

De kom­men­de æl­dre­ge­ne­ra­tio­ner vil for­ment­lig og­så i stør­re ud­stræk­ning kom­me til at be­ta­le reg­nin­gen for lang­va­ri­ge livs­stilspro­ble­mer og over­vægt.

Man mang­ler og­så end­nu at se den ful­de ef­fekt på dan­sker­nes al­der­dom af an­dre ty­per neds­lid­ning som f. eks. stress og de­pres­sio­ner, som fyl­der sta­dig me­re i syg­doms­bil­le­det. Der­for be­gyn­der for­ske­re nu at ta­le om, at den nu­væ­ren­de hel­breds­suc­ces må­ske desvær­re kun er et mel­lem­spil, og at det kan kom­me til at gå ned ad bak­ke for de næ­ste ge­ne­ra­tio­ner af æl­dre.

I2006 var der 8.799 ind­læg­gel­ser i for­bin­del­se med br­ud på lår­hals­ben – hof­te­brud – i 2014 var tal­let vok­set til 9.834 – en stig­ning på 12 pro­cent. Men i sam­me pe­ri­o­de steg an­tal­let af æl­dre på 65 år og der­over med 25 pro­cent. til godt én mio – og der­med er brud­ra­ten fal­det med 10 pro­cent. I pe­ri­o­den er an­tal­let af sen­ge­da­ge des­u­den fal­det med 33 pro­cent, hvil­ket kan væ­re tegn på me­re ef­fek­ti­ve og skån­som­me be­hand­lings­me­to­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.