An­mel­der­ros til DF- styk­ke

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

PO­LI­TISK TE­A­TER Det el­lers for­holds­vis lil­le te­a­ter Mungo Park Kol­ding er li­ge nu på man­ges læ­ber. Tors­dag aft en hav­de te­a­tret pre­mi­e­re på styk­ket ’ De stu­e­re­ne’, der hand­ler om Dansk Fol­ke­par­tis ud­vik­ling fra dem, de an­dre ik­ke vil­le le­ge med, til par­ti­et, der sty­rer, hvad dan­ske­re – her­un­der vo­res po­li­ti­ke­re – ta­ler om.

Og an­mel­der­ne er indtil vi­de­re ful­de af ros.

Jyl­lands- Po­stens Hen­rik Lyding gi­ver fem stjer­ner til styk­ket, bl. a. med or­de­ne:

» Fa­bu­le­ren­de og dril­len­de ko­me­die teg­ner et vit­tigt bil­le­de af Dansk Fol­ke­par­ti og dets mod­stan­de­re. «

Vej­le Amts Fol­ke­blads an­mel­der an­lår som sam­me to­ne som de an­dre an­mel­de­re. Nem­lig at sa­ti­ren li­ge så me­get ram­mer Dansk Fol­ke­par­tis mod­stan­de­re som par- ti­et og dets med­lem­mer.

» For vel er te­a­trets dra­ma­ti­se­ring af det for­kætre­de par­tis før­ste 20 år da po­li­tisk te­a­ter - end­da en harsk ud­ga­ve af sam­me - men sol og vind bli­ver i den grad delt li­ge.

Og brod­den bli­ver i li­ge så høj grad vendt mod al­le dem af os, der ik­ke stem­mer på par­ti­et, som mod fol­ke­par­ti­ster­ne selv, « skri­ver an­mel­de­ren Erik An­d­re­sen. Til eft ertan­ke Ber­ling­s­kes an­mel­der hæft er sig ved, at styk­ket, i sin sa­ti­ri­ske, revy­lig­nen­de form, stil­ler nog­le spørgs­mål, som må­ske li­ge­frem kan gi­ve stof til ef­tertan­ke bå­de blandt mod­stan­de­re og til­hæn­ge­re af det for­kætre­de par­ti.

’ De stu­e­re­ne’ er en stærkt un­der­hol­de­de og tan­ke­væk­ken­de dan­marks­krø­ni­ke, som ta­ger ti­dens po­la­ri­se­ring og uro for frem­ti­den al­vor­ligt. Et frisk pust over te­a­tret, « skri­ver Ber­ling­s­kes Ja­cob Ste­en Ol­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.