Nyhe­der

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

KORT OG GODT er nyt, og adap­ti­ve LED- for­lyg­ter er mu­ligt ek­straud­styr med ni punkts lyspro­gram, og det gæl­der og­så en ny ge­ne­ra­tion af Opel Eye front ka­me­ra, der læ­ser vejskil­te og ad­va­rer, hvis der er ri­si­ko for kol­li­sion. Mok­ka X får ny in­stru­men­te­ring med blandt an­det nyt navi­ga­tions­an­læg og in­fo­tain­ment­sy­stem med Ap­ple CarPlay el­ler An­droid Au­to. alh Frisk ud­flyt­ter fra Ci­troën Kas­se­vogn. Ci­troën er på vej med en ny kas­se­vogn/ mi­ni­bus, som de har døbt Spa­cetou­rer. Den har plads til op til ni per­so­ner og lan­der i Dan­mark til ef­ter­å­ret – men som Ci­troën har haft for va­ne i et par år, har de og­så la­vet et kon­cept af bi­len, som vil­le pas­se per­fekt til en ski­fe­rie uden hæm­nin­ger. Hyp­hen kal­der Ci­troën kon­cep­tet, som har få­et et fi­re­hjul­s­træk- sy­stem fra spe­ci­a­li­sten Au­to­mo­bi­les Dan­gel, 19 tom­mer hjul, sto­re skær­me, hæ­vet un­der­vogn og skjold, der be­skyt­ter un­der­vog­nen mod al­ver­dens al­vor­lig­he­der – per­fekt hvis man vil slip­pe væk fra vej­en. alh Nye ven­ner i Top Gear Fri­ends. Sku­e­spil­le­ren Matt LeBlanc, der nok er bedst kendt for sin rol­le som ’ Jo­ey’ i den ame­ri­kan­ske tv- se­rie ’ Ven­ner’, er net­op ble­vet præ­sen­te­ret som vært på den nye sæ­son af Top Gear. Det er lidt af en over­ra­skel­se, for tid­li­ge­re har der væ­ret spe­ku­le­ret i den ty­ske ra­cer­kø­rer Sa­bi­ne Sch­mitz og den en­gel­ske jour­na­list Chris Har­ris, men LeBlanc skul­le, ef­ter si­gen­de, ha­ve mas­ser af ben­zin i blo­det, og han for­må­e­de da og­så at sæt­te den hur­tig­ste tid som gæst i sin tid , da han kør­te en Kia Cee’d rundt på Top Gears test­ba­ne i det fa­ste indslag ’ Star in a Rea­so­nably Pri­ced Car’. Den nye ud­ga­ve af Top Gear med vær­ten Chris Evans får pre­mi­e­re i maj. alh Au­dis kil­ling får klør Selv­om man er lil­le, kan man godt slå hårdt – Au­dis mind­ste SUV, Q3, var ik­ke li­ge­frem sløv i RS- ud­ga­ven, men nu bli­ver ef­fek­ten på den 2,5- li­ters fem­cy­lin­dre­de tur­bo­mo­tor hæ­vet fra 340 hk til he­le 367 hk. Det er nok til at sen­de kat­tekil­lin­gen fra 0 til 100 km/ t på blot 4,4 sek. alh

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.