Her er reg­ler­ne for din vin­ter­fe­rie

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

GU­I­DE Ski­fe­ri­en står for dø­ren, men hvor­dan er det nu med reg­ler for vin­ter­dæk, snekæ­der og ha­stig­heds­græn­ser? Vi har kig­get på reg­ler­ne på syv af dan­sker­nes fo­re­truk­ne desti­na­tio­ner og le­ve­rer her den kom­plet­te gu­i­de til ski­fe­ri­en. Ud­over de lan­de­spe­ci­fi kke reg­ler, er der nog­le tom­mel­fi nger­reg­ler, som er uni­ver­sel­le: 1. Hav vin­ter­dæk på. 2. Hav snekæ­der med. 3. Hav mindst 3,5 mm dæk­møn­ster på al­le fi re dæk.

Ud­over de dæk­spe­ci­fi kke an­be­fa­lin­ger, har vi kig­get på mo­tor­vejs­af­gift er, tun­nel­af­gift er og pro­mil­le­græn­ser. Når det gæl­der al­ko­hol, er det al­tid godt at ru­se af, da­gen in­den tu­ren går hjem igen. Og husk al­tid at ha­ve eu­ro ved hån­den til be­ta­ling af even­tu­el­le vej­af­gift er. God bil­fe­rie. FRANK­RIG

Det er ik­ke lov­plig­tigt, men det an­be­fa­les at kø­re med vin­ter­dæk. Pig­dæk er til­ladt fra novem­ber til sid­ste søn­dag i marts, og med dem er den mak­si­ma­le ha­stig­hed al­tid 90 km/ t. Hvis vej­r­for­hol­de­ne kræ­ver det, kan myn­dig­he­der­ne ud­vi­de pe­ri­o­den.

Snekæ­der kan væ­re på­budt ved skilt­ning, og der er bø­de­straf, hvis man ik­ke over­hol­der det­te. Er bi­len på­mon­te­ret snekæ­der, er ha­stig­heds­græn­sen 50 km/ t. Pro­mil­le­græn­se: 0,5 Mo­tor­vejs­af­gift er: Ja Tun­nel­af­gift er: Ja pig­dæk på al­le hju­le­ne, og mak­si­mum­ha­stig­he­den er, i så fald, på mo­tor­vej 120 km/ t og på lan­de­vej 90 km/ t. Pro­mil­le­græn­se: 0,5 Mo­tor­vejs­af­gift er: Ja Tun­nel­af­gift er: Ja NOR­GE

Det er ik­ke et lov­krav at ha­ve vin­ter­dæk på bi­len i Nor­ge, men man skal ha­ve til­stræk­ke­ligt vej­greb i for­hold til fø­ret.

Snekæ­der er ik­ke et lov­krav i per­son­bi­ler, men en rig­tig god idé at ha­ve med. Ve­jer bi­len me­re end 3.500 kg, skal man dog ha­ve snekæ­der med.

Det er til­ladt at kø­re med pig­dæk fra 1. novem­ber til på­ske. Pig­dæk skal mon­te­res på al­le fi re hjul, når de be­nyt­tes, og bå­de i Trond­heim og Oslo er der ek­stra vej­af­gift på bi­ler med pig­dæk. Be­mærk pro­mil­le­græn­sen. Pro­mil­le­græn­se: 0,0 Mo­tor­vejs­af­gift er: Ja Tun­nel­af­gift er: Ja SCHWEIZ

Vin­ter­dæk er ik­ke et lov­krav, men bi­len skal væ­re ud­ru­stet til vin­ter­kør­sel, hvis sne­en be­gyn­der at fal­de, el­lers kan man idøm­mes bø­der. Så er man ik­ke vej­r­pro­fet, er vin­ter­dæk en nød­ven­dig­hed.

Pig­dæk er til­ladt fra 1. novem­ber til 30. april. Det er dog for­budt at kø­re med pig­dæk på mo­tor- og mo­tortra­fi kve­je med und­ta­gel­se af San Ber­nar­di­no- og St. Got­t­hard­vejtun­ne­ler­ne. Pig­ge­ne må hø­jest væ­re 1,5 mm. Bi­ler med pig­dæk må hø­jest kø­re 80 km/ t, hvil­ket skal an­gi­ves på bi­len i form af et fart­kli­s­ter­mær­ke.

Snekæ­der er ob­liga­to­ri­ske i om­rå­der, hvor der er skil­tet med det. Snekæ­der mon­te­res som mini­mum på de træk­ken­de hjul. Pro­mil­le­græn­se: 0,5 Mo­tor­vejs­af­gift er: Ja. Køb et vig­net­te- kli­s­ter­mær­ke på tank­sta­tio­ner Tun­nel­af­gift er: Ja til 1. april, og når ve­je­ne er våde, og tem­pe­ra­tu­ren er om­kring 0 gra­der el­ler la­ve­re.

Det er til­ladt at kø­re med pig­dæk fra 1. ok­to­ber til 15. april. Snekæ­der er ik­ke på­budt, men kan be­nyt­tes når vejr- og vej­for­hold kræ­ver det. Pro­mil­le: 0,2 Mo­tor­vejs­af­gift er: Nej Tun­nel­af­gift er: Nej ØSTRIG

Fra 1. novem­ber til 15. april skal der væ­re vin­ter­dæk på bi­len, når det er vin­ter­fø­re. Det vil si­ge, når ve­je­ne er dæk­ket af sne, slud el­ler is. Vin­ter­dæk­ke­ne skal mon­te­res på al­le fi re hjul. Kør­sel med som­mer­dæk kan dog ac­cep­te­res, hvis der er mon­te­ret snekæ­der på de træk­ken­de hjul. Kø­re­tø­jer over 3.500 kg skal dog kø­re med vin­ter­dæk.

Pig­dæk er til­ladt fra 1. ok­to­ber til 31. maj – dog kun på kø­re­tø­jer op til 3.500 kg. Der skal i så fald væ­re pig­dæk på al­le fi re hjul.

Hø­je­ste ha­stig­hed med pig­dæk er på mo­tor­vej 100 km/ t og på lan­de­vej 80 km/ t. Når man kø­rer med pig­dæk, skal der des­u­den i ba­gr­u­den på­sæt­tes et » pig­dæks­mær­kat « . Det­te kan kø­bes på tank­sta­tio­ner.

Snekæ­der er til­ladt i Østrig og kan væ­re på­kræ­vet. Kø­rer man med snekæ­der, er den an­be­fa­le­de mak­si­mum­ha­stig­hed 50 km/ t. Pro­mil­le: 0,49 Mo­tor­vejs­af­gift er: Ja. Køb et vig­net­te- kli­s­ter­mær­ke Tun­nel­af­gift er: Ja TYS­KLAND

I Tys­kland skal man ha­ve vin­ter­dæk på, når der er sne el­ler is på ve­je­ne.

Dæk­ke­ne skal væ­re vin­ter- el­ler helårs­dæk mær­ket med M+ S el­ler ha­ve et snefnugs­sym­bol på si­den – el­ler beg­ge de­le. Det er ik­ke til­ladt at kø­re med pig­dæk i Tys­kland, men det er til­ladt at be­nyt­te snekæ­der. I så fald er der en fart­græn­se på 50 km/ t.

I bjerg­om­rå­der vil der i vin­ter­vejr væ­re skil­te, hvis snekæ­der er på­kræ­vet. Pro­mil­le: 0,5 Mo­tor­vejs­af­gift er: Nej Tun­nel­af­gift er: Nej

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.