SCHMEICHEL MOD

BT - - DANSKE GULDDRØMME - NØG­LE­SPIL­LER

Gary Li­ne­ker, Gor­don Banks og Pe­ter Shilt­on skal for­be­re­de sig på at de­le plad­sen på væg­ge­ne i Le­gends Lo­un­ge un­der King Po­wer Sta­di­um. De tre Lei­ce­ster- le­gen­der får snart sel­skab af 11 nye le­gen­der. Og den ene er Kas­per Schmeichel. For Lei­ce­ster er i gang med en even­tyr­sæ­son i Pre­mi­er Le­ague, hvor man med 14 kam­pe til­ba­ge af sæ­so­nen fø­rer Pre­mi­er Le­ague med tre po­int. Og uan­set om det he­le måt­te smul­dre som par­mesan- ost mel­lem ma­na­ger Clau­dio Ra­ni­e­ris ita­li­en­ske fi ngre, kan Lei­ce­ster næp­pe fal­de så dybt, at det ik­ke en­der med at bli­ve den stør­ste sæ­son i klub­bens hi­sto­rie.

Det me­ner den tid­li­ge­re en­gel­ske lands­holds- og Lei­ce­ster- må­l­mand Tim Flowers.

» Uan­set om Lei­ce­ster vin­der liga­en el­ler ej i år, tror jeg, at hver og en af spil­ler­ne vil gå over i hi­sto­ri­ebø­ger­ne. Når du ser Lei­ce­ster spil­le nu, mær­ker du, hvor stor støt­ten er fra by­en. Hver og en af de spil­le­re vil kom­me ud som fol­ke­hel­te. Hvis de går hen og vin­der det, vil det væ­re på høj­de med, da Bla­ck­burn vandt, « si­ger Tim Flowers til BT.

Hvis der er én, der ken­der til det at væ­re Klods Hans, som sny­der de sto­re og lø­ber med den smuk­ke prin­ses­se, er det Tim Flowers. Må­l­man­den med de 11 en­gel­ske land­skam­pe var selv med i Bla­ck­burns mester­skabs­sæ­son i 1995, og han føl­ger sta­dig med i klub­ben, der, som han si­ger, er » tæt på mit hjer­te « .

» Jeg kan ik­ke se, hvor­for de ik­ke skul­le kun­ne vin­de mester­ska­bet. Folk har snak­ket om, at det kun er et spørgs­mål om tid, før Lei­ce­ster fal­der fra. Men de for­svin­der in­gen ste­der. Der kun­ne ha­ve lig­get en ba­nanskr­æl med kam­pen mod Li­ver­pool, men nej, det var end­nu en fan­ta­stisk præ­sta­tion, « si­ger Flowers. Kan kom­me til en stør­re klub Hvis Lei­ce­ster skal vin­de mester­ska­bet, kræ­ver det sto­re præ­sta­tio­ner fra hol­dets nøg­le­spil­le­re. Og selv om man nemt ka­ri­ke­res som en mand med klap­hat og fa­døls­drop i ar­men, når der pe­ges på Kas­per Schmeichel som en af dis­se, kom­mer man ba­re ik­ke uden om det fak­tum.

Spørg ba­re Sven- Göran Eriks­son, der hav­de Kas­per Schmeichel som helt ung må­l­mand i Man­che­ster Ci­ty og har ar­bej­det sam­men med ham fl ere gan­ge.

» Jeg har købt Kas­per fl ere gan­ge i min kar­ri­e­re, bå­de til Notts Co­un­ty og Lei­ce­ster Ci­ty, så det er en spil­ler og per­son, jeg utro­ligt godt kan li­de og sta­dig føl­ger. Jeg me­ner og­så, at han har ni­veau til at stå i en top­klub i Eu­ro­pa. Selv­om man na­tur­lig­vis kan si­ge, at det gør han og­så i øje­blik­ket i Lei­ce­ster, tror jeg på, at han får mu­lig­he­den i et af de kom­men­de trans­fer­vin­du­er for at kom­me til en stor­klub. For­hå­bent­lig kan hans suc­ces i Lei­ce­ster hjæl­pe et skift e på vej – især, hvis de sen­sa­tio­nelt skul­le vin­de mester­ska­bet. Jeg hå­ber na­tur­lig­vis det bed­ste for Lei­ce­ster og for Kas­per, da jeg har ar­bej­det i klub­ben og med Kas­per tid­li­ge­re, « si­ger SvenGöran Eriks­son til BT. En lil­le stor må­l­mand Tim Flowers har og­så ar­bej­det sam­men med Kas­per Schmeichel i Man­che­ster Ci­ty, in­den Sven- Göran Eriks­son kom til. Og han er ik­ke i tvivl om Sch­mei­chels be­tyd­ning.

» Al­le suc­ces­ful­de hold har en stor må­l­mand. Du kan ba­re ik­ke vin­de no­get uden en god må­l­mand. Jeg ken­der Kas­per fra Man­che­ster Ci­ty, hvor jeg træ­ne­de ham i et par sæ­so­ner. Den ud­vik­ling, der er sket si­den de da­ge, er uhyr­lig. Han hav­de en men­ta­li­tet og et dri­ve, der mu­lig­vis kom fra fa­de­rens ge­ner, men knæg­ten tviv­le­de al­drig på, at han vil­le væ­re må­l­mand på det hø­je­ste ni­veau. Han var klar på at gø­re alt, hvad han kun­ne, for at op­nå det. Jeg så det i ham, og det gav en lyst til at ar­bej­de med ham, « si­ger Flowers.

Sam­me skuds­mål kom­mer fra Sven- Göran Eriks­son, der gav Schmeichel de­but for Man­che­ster Ci­ty, men si­den lod må­l­mands­hand­sker­ne sid­de per­ma­nent på Joe Harts hæn­der. En be­slut­ning ta­get i sam­råd med må­l­mand­stræ­ner Eric Ste­e­le.

» Men for mig har Kas­per al­tid haft et må­ske end­nu stør­re po­ten­ti­a­le end Joe. Han træ­ner al­tid fan­ta­stisk, har ud­strå­ling, er hurtig på stre­gen og er bed­re med fød­der­ne end Joe. I Eng­land har han oft e få­et kri­tik for at væ­re for lil­le, men jeg sy­nes, at han nu har be­vist, at det in­gen ulem­pe er for ham, for­di han er så dyg­tig på an­dre om­rå­der, « si­ger Sven- Göran Eriks­son.

Den dan­ske må­l­mand har med ot­te cle­an she­ets haft sin åben­ly­se an­del i den fl ot­te sæ­son. Så stor en an­del, at han er trå­dt helt ud af den skyg­ge, som han selv ha­der at for­hol­de sig til. Så lad os ba­re ude­la­de nav­net og si­ge, at Kas­per Sch­mei­chels far og­så kun­ne gri­be fod­bol­de. Men man ta­ler ba­re om en a n d e n Schmeichel i Eng­land nu.

» Pe­ter var fra min æra, og han hav­de en stor per­son­lig­hed. Han var en af de bed­ste i ver­den. Jeg hav­de en sam­ta­le med Kas­per, da han træ­ne­de med i Man­che­ster Ci­ty. Jeg sag­de til ham, at han ik­ke kom­mer til at bli­ve den nye Pe­ter Schmeichel. Han bli­ver den nye Kas­per Schmeichel. For det ér en byr­de. Jeg kan kun fo­re­stil­le mig at ha­ve en far, der spil­le­de den sam­me po­si­tion på så højt ni­veau og for så sto­re klub­ber. Det må væ­re svært. Men jeg sy­nes, han har hånd­te­ret det godt. Han har på fan­ta­stisk vis for­må­et at ska­be sin egen iden­ti­tet. Her i lan­det er Kas­per Schmeichel ik­ke læn­ge­re Pe­ter Sch­mei­chels søn, « si­ger Tim Flowers.

Snart er Kas­per Pe­ter Schmeichel, ja, det hed­der han, må­ske end­da på vej mod far­mands fem en­gel­ske mester­ska­ber. Det før­ste kom­mer i hvert fald et langt skridt nær­me­re med et godt re­sul­tat i da­gens kamp mod Man­che­ster Ci­ty.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.