EU­RO­PAS TOP

BT - - PREMIER LEAGUE -

FO­TO: REU­TERS Fær­re kam­pe Pre­mi­er Le­ague – og kun Pre­mi­er Le­ague. Det er, hvad Lei­ce­ster har på hjer­nen re­sten af sæ­so­nen. Hol­det er ude af de to en­gel­ske po­kal­tur­ne­rin­ger, og har al­drig haft eu­ro­pæ­isk fod­bold at tæn­ke over. An­der­le­des ser det ud for kon­kur­ren­ter­ne i top­pen, der og­så skal bru­ge kræft er på den an­den si­de af den en­gel­ske ka­nal. Det kan kun væ­re en for­del for Kas­per Schmeichel og co. Spil­ler­nes kva­li­tet Lad os ba­re væ­re ær­li­ge. Wes Mor­gan er ik­ke Vin­cent Kom­pa­ny og Dan­n­ny Drinkwa­ter er ik­ke Mesut Özil. Lei­ce­ster har pro­fi ler, men hol­dets kva­li­tet er gan­ske en­kelt dår­li­ge­re end hos al­le ri­va­ler­ne til mester­ska­bet. Li­ge nu svæ­ver hol­det højt, men man kan fryg­te, at spil­ler­ne i lø­bet af de kom­men­de uger og må­ne­der ram­mer et me­re ’ nor­malt’ ni­veau, der sva­rer bed­re til den kva­li­tet, de har. Ja­mie Var­dy Det er ik­ke man­ge må­ne­der si­den, an­gri­be­ren var et kom­plet ukendt navn. Nu er han top­sco­rer i Pre­mi­er Le­ague og en­gelsk lands­holds­an­gri­ber. Uund­vær­li­ge Var­dy har den sto­re nøg­le til Lei­cesters mester­skab, for det er ham, der med sin hur­tig­hed og må­l­næ­se skal sco­re må­le­ne. Sen­sa­tions­bøl­gen Lei­ce­ster sur­fer på en bøl­ge af eu­fori i øje­blik­ket. Hol­det har for længst ind­fri­et og over­skre­det al­le mål­sæt­nin­ger, så alt her­eft er er ba­re gla­sur på ka­gen. De blåklæd­te vin­der og vin­der, og som al­le ved, er det svæ­re­re at stop­pe en sten, der rul­ler ned af bak­ke. Pres­set er på de an­dre hold, mens Lei­ce­ster i mod­sæt­ning til ek­sem­pel­vis Ar­se­nal in­tet har at ta­be. Dén si­tu­a­tion hvi­ler de i. Mang­len­de er­fa­ring Lei­cesters hold er ik­ke ungt. Slet ik­ke. Men al­li­ge­vel mang­ler mand­ska­bet er­fa­ring. In­gen af spil­ler­ne er vant til en tæt mester­skabs­kamp, og hel­ler ik­ke ma­na­ger Clau­dio Ra­ni­e­ri har go­de og om­fat­ten­de er­fa­rin­ger, når det gæl­der kam­pen om de stør­ste tro­fæ­er. Den slags kan bli­ve tun­gen på vægtskå­len, når det sner­per til sidst på sæ­so­nen og mester­skabs­drøm­me­ne bli­ver me­re og me­re vir­ke­li­ge. N’Go­lo Kanté Den fran­ske midt­ba­ne­spil­ler er ba­lan­ce­spil­le­ren på Lei­cesters hold. Sam­men med Dan­ny Drinkwa­ter dan­ner han et fan­ta­stisk bol­værk for­an et lidt lang­somt for­svar. Kanté, der kom til klub­ben fra Caen i som­mer har væ­ret en sen­sa­tion, og er li­ge nu en af liga­ens bed­ste midt­ba­ne­spil­le­re. Spil­lesti­len Hvor­dan spil­ler Lei­ce­ster? Sva­ret er li­ge så sim­pelt som spørgs­må­let. En so­lid og hårdt kæm­pen­de de­fen­siv la­der mod­stan­de­ren spil­le og spil­le, og når bol­den ero­bres sen­des top­sco­rer Ja­mie Var­dy af­sted – ger­ne af kre­a­tø­ren Riy­ad Ma­hrez. Det er såre sim­pelt og et no­get nær per­fekt vå­ben, når man som Lei­ce­ster skal spil­le på ude­ba­ne mod de nær­me­ste kon­kur­ren­ter – der mod­sat de blå skal vin­de. Hår­de af­gø­ren­de kam­pe Lei­ce­ster re­st­pro­gram er en blan­det for­nø­jel­se. Der er bun­ker af kam­pe, som et top­hold bør vin­de – men der er og­så fem van­vit­tigt svæ­re kam­pe. Den før­ste er da­gens stor­kamp mod Man­che­ster Ci­ty . Se­ne­re ven­ter bå­de Ar­se­nal, Man­che­ster Uni­ted og Chel­sea. Og al­le kam­pe­ne er på ude­ba­ne. Den slags er svært at over­kom­me for en­hver mester­skabs­bej­ler. Na­tur­lig­vis og­så for Lei­ce­ster. Kas­per Schmeichel Er de dan­ske bril­ler lidt på her? Ja, må­ske. For bå­de kre­a­ti­ve og må­l­far­li­ge Riy­ad Ma­hrez samt an­fø­rer Wes Mor­gan kun­ne og­så næv­nes. Men Schmeichel er ble­vet bed­re og bed­re sæ­so­nen igen­nem, og Lei­cesters mod­stan­de­re kom­mer frem til chan­cer. Der­for får dan­ske­ren en nøg­lerol­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.