Erik­sen kæm­per mod ta­ber­kul­tur

BT - - DANSKE GULDDRØMME - CHAN­CEN ER DER

Chri­sti­an Erik­sen med Pre­mi­er Le­ague- tro­fæ­et højt hæ­vet over sit fyn­s­ke ho­ved. Den tan­ke har lig­net uto­pi, så læn­ge der stod Tot­ten­ham Hots­pur FC i top­pen af hans løn­sed­del. Det gør der sta­dig. Men tro­fæ- tan­ken kan gå hen og bli­ve til vir­ke­lig­hed om ba­re tre må­ne­der, hvor Erik­sen og Tot­ten­ham kan for­vand­le ta­ber­kul­tur til vin­der­men­ta­li­tet. Chan­cen er der med fem po­int op til Lei­ce­ster på før­ste­plad­sen, men klubleg­en­den Led­ley King er op­mærk­som på ik­ke at for­hek­se den klub, han el­sker, ved at mel­de for stort op.

» Pre­mi­er Le­ague er me­get me­re åben i år og me­get un­der­hol­den­de. Hvis hol­det kan be­va­re de­res nu­væ­ren­de form, så vil de gi­ve sig selv en mu­lig­hed, men jeg ved, at in­gen la­der sig ri­ve med ved at tæn­ke på det. Der er sta­dig lang vej til­ba­ge, og me­get kan ske. Det bli­ver et par spæn­den­de må­ne­der for­u­de, « for­tæl­ler Led­ley King i en mail til BT. Læn­ge si­den Tot­ten­ham har ik­ke vun­det mester­ska­bet, si­den pro­fi ler­ne hed Dan­ny Blan­ch­fl ower, Jo­hn Whi­te og Da­ve Ma­ck­ay. Det var i 1961, og den stør­ste kamp si­den da har væ­ret ba­re at slut­te over ær­ke­ri­va­ler­ne fra Ar­se­nal. Det er hel­ler ik­ke lyk­ke­des i 20 år, og spør­ger man den tid­li­ge­re To- ten­ham- spil­ler Øyvind Leon­hards­en, har det sat sig i klubkul­tu­ren.

» Der mang­ler en slags vin­der­kul­tur i Tot­ten­ham. In­derst in­de er klub­ben til­freds, hvis de kan kæm­pe med i top­pen en­gang imel­lem. Men de ved, at de dy­best set hø­rer til nær­me­re mid­ten af Pre­mi­er Le­ague. Den vin­der­kul­tur, der fi ndes i an­dre klub­ber, fi ndes ik­ke her. Men lyk­kes det nu, kan det æn­dre klub­ben. For po­ten­ti­a­let er til ste­de, « si­ger Leon­hards­en.

Nord­man­den spil­le­de selv tre år i klub­ben fra 1999 til 2002, og det var her, at han smag­te på luft en over Whi­te Hart La­ne. En luft , der i hans øj­ne var foru­re­net af en for stor til­freds­hed med blot at væ­re næstbedst. Det er klu­bam­bas­sa­dø­ren Led­ley King na­tur­ligt nok ue­nig i. Han har set no­get i hol­det, der gi­ver tro på gul­det for en­den af regn­bu­en.

» Hol­det har vist, at de kan hånd­te­re pres i den­ne sæ­son, hvil­ket bli­ver vig­tigt i slut­fa­sen. Sta­bi­li­tet vil og­så bli­ve en stor fak­tor, og de er in­de i en god sti­me, « si­ger King. Formstær­ke Chri­sti­an Erik­sen, Har­ry Ka­ne og De­le Al­li og co. er da og­så i gang med et su­per- ridt på seks sej­re i de se­ne­ste ot­te kam­pe, in­den Wat­ford i dag kom­mer på be­søg. Men den go­de sti­me gi­ver Leon­hards­en alt­så ik­ke spe­ci­elt me­get for. Han er ik­ke over­be­vist om, at Tot­ten­hams var­me fug­le kan fl yve he­le vej­en.

» Jeg er nok præ­get af, at jeg sy­nes, der mang­ler en vin­der­kul­tur i klub­ben, så jeg tror, det bli­ver svært. Men jeg ved vir­ke­lig ik­ke, om de vin­der mester­ska­bet, « si­ger Leon­hards­en.

Led­ley King og Øyvind Leon­hards­en spil­le­de tre år sam­men i klub­ben, hvor King var på første­hol­det fra 1999 til 2012. Men de to tid­li­ge­re hold­kam­me­ra­ter har svært ved at bli­ve eni­ge om man­ge ting. Og­så når det kom­mer til Erik­sens rol­le på Tot­ten­ham- hol­det og hans ind­fl ydel­se på en even­tu­el guld­pla­ce­ring, sky­der de for­bi hin­an­den.

» Jeg sy­nes, det er svært at pe­ge en­kel­te spil­le­re ud af den nu­væ­ren­de trup, da de er så stærk en grup­pe, der pas­ser godt sam­men. Chri­sti­an er helt åben­lyst en nøg­le­spil­ler i den grup­pe, som ar­bej­der ut­ro­lig hårdt for hol­det, « si­ger Led­ley King, der har svært ved at sam­men­lig­ne Erik­sen med en spil­ler fra sin egen ge­ne­ra­tion.

» Hol­det har æn­dret sig så me­get, si­den jeg spil­le­de, og Chri­sti­an har sin egen unik­ke stil. Jeg var hel­dig nok at spil­le sam­men med man­ge top­spil­le­re på midt­ba­nen, og Chri­sti­an er uden tvivl en spil­ler, jeg vil­le ha­ve nydt at spil­le sam­men med, « si­ger King. Et tand­hjul i ma­ski­nen Øyvind Leon­hards­en an­er­ken­der og­så Erik­sens kva­li­te­ter, men nord­man­den ser nok me­re sin nor­di­ske broder som et tand­hjul i ma­ski­nen end sel­ve mo­to­ren.

» Erik­sen er afh æn­gig af at ha­ve an­dre spil­le­re om­kring sig, som han kan gø­re go­de. På den må­de er han afh æn­gig af an­dre, for at han kan for­lø­se sit po­ten­ti­a­le. Han er en spil­ler, som bur­de kun­ne af­gø­re kam­pe, men han har ik­ke det tem­po, der gør, at han kan gø­re det ale­ne. Så han skal ha­ve skar­pe spil­le­re om­kring sig, som kan ud­nyt­te hans pas­nin­ger. Som ek­sem­pel­vis Har­ry Ka­ne, « si­ger Leon­hards­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.