Selv om fod­bold­ver­de­nen an­no 2016 er cra­zy, kan Ci­ty na­tur­lig­vis ik­ke ud­skift e he­le trup­pen, ba­re for­di Gu­ar­di­o­la bli­ver ma­na­ger

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DET VAR MÅ­SKE nok den in­ter­na­tio­na­le ford­bold­ver­dens dår­ligst be­va­re­de hem­me­lig­hed, at Pep Gu­ar­di­o­la bli­ver Man­che­ster Ci­tys nye ma­na­ger fra som­mer, men al­li­ge­vel skab­te ’ nyhe­den’ sto­re over­skrift er i den en­gel­ske fod­bold­ver­den. For det er jo et ver­dens­navn, der kom­mer til Man­che­ster Ci­ty. Gu­ar­di­o­la er stør­re end dem al­le.

Re­ak­tio­ner­ne fra Man­che­ster Ci­tys spil­le­re har væ­ret de for­ven­te­de. Hø­fl ige fra­ser som at det bli­ver spæn­den­de, at de glæ­der sig, og at de sta­dig kon­cen­tre­rer sig om den igang­væ­ren­de sæ­son. Det er der og­så al mu­lig grund til, eft er­som Ci­ty del­ta­ger i fi re for­skel­li­ge tur­ne­rin­ger og i dag skal ud i et ab­so­lut topop­gør mod Lei­ce­ster. MEN AL­LI­GE­VEL KAN det selv­føl­ge­lig ik­ke und­gås, at Ci­tys spil­le­re al­le­re­de er be­skæft iget med det sto­re spørgs­mål: Bli­ver jeg en del af det, vi kun­ne kal­de Pro­jekt Pep? Det er jeg sik­ker på, at de fl este af dem hå­ber, for når fod­bold­spil­le­re er nå­et derop, hvor de spil­ler i en af de al­ler­stør­ste klub­ber, del­ta­ger i Cham­pions Le­ague sæ­son eft er sæ­son og tje­ner styr­ten­de med pen­ge, så er det og­så et pa­ra­me­ter, at der er nog­le træ­ne­re, som al­le ger­ne vil prø­ve at træ­ne un­der og spil­le for. Jo­sep Gu­ar­di­o­la Sa­la er en af dis­se træ­ne­re. SÅ ER SPØRGS­MÅ­LET ba­re, hvil­ke spil­le­re Pep Gu­ar­di­o­la har lyst til at væ­re ma­na­ger for, når han kom­mer til Man­che­ster Ci­ty. Den span­ske ( ca­ta­lan­ske) træ­ner får gi­vet­vis me­get frie hæn­der samt en kæm­pe­stor pen­ge­tank i ryg­gen, når han skal sam­men­sæt­te sin trup, men han er trods alt ik­ke ma­na­ger i et playsta­tion uni­vers. Så glem nu ba­re Mes­si, Neymar og Suárez. I det he­le ta­get er det i før­ste om­gang mest in­ter­es­sant at ka­ste et blik på Ci­tys nu­væ­ren­de spil­ler­trup.

Pep Gu­ar­di­o­la skal bru­ge spil­le­re, der er at­le­ti­ske, tek­nisk dyg­ti­ge, tak­tisk fl ek­sib­le, og som til hver en tid in­d­ord­ner sig kol­lek­ti­vet – og Gu­ar­di­o­la! Der er ik­ke man­ge træ­ne­re, der stil­ler så hø­je krav til si­ne spil­le­re, som Gu­ar­di­o­la gør, men det kan han og­så til­la­de sig, når hans sce­ne nu er de al­ler­stør­ste klub­ber i ver­den. Selv da Pep over­tog Bayern Mün­chen eft er en sæ­son, hvor sydty­sker­ne hav­de vun­det ALT, var det hans brændende am­bi­tion at gø­re Bayern end­nu bed­re. LAD OS STAR­TE med de spil­le­re, han ik­ke skal bru­ge i Man­che­ster Ci­ty. Her sprin­ger Yaya Touré na­tur­lig­vis i øj­ne­ne. Ik­ke nok med at Afri­kas Stjer­ne er fal­det vold­somt af på den i den­ne sæ­son, men i de­res fæl­les tid i FC Bar­ce­lo­na var de hel­ler ik­ke eni­ge om, hvor­dan Tourés kva­li­te­ter skul­le bru­ges. For nu at si­ge det li­ge ud, er Yaya Touré me­re im­po­ne­ret over Yaya Touré, end Gu­ar­di­o­la er. Den al­dren­de Martín De­mi­che­lis ry­ger og­så, li­ge­som jeg tror, at spil­le­re som Eli­aquim Man­ga­la, Fer­nan­do og Wil­fri­ed Bo­ny gan­ske en­kelt er for dår­li­ge til at pas­se ind i Gu­ar­di­o­las må­de at spil­le på. De er hver­ken til­stræk­ke­ligt fl ek­sib­le el­ler dyg­ti­ge nok med bol­den. De er ik­ke til­stræk­ke­ligt fod­bold- in­tel­li­gen­te. SÅ ER DER de sik­re kort. Spil­le­re, som i hvert fald på den kor­te ba­ne vil få mu­lig­hed for at væ­re en del af Pro­jekt Pep. Selv om fod­bold­ver­de­nen an­no 2016 er cra­zy, kan Ci­ty na­tur­lig­vis ik­ke ud­skift e he­le trup­pen, ba­re for­di Gu­ar­di­o­la bli­ver ma­na­ger. Her spil­ler pa­ra­me­tre som al­der, løn­ni­veau og kon­trakt­læng­de ind. På må­l­mands­fron­ten er det ik­ke nød­ven­digt at gø­re no­get. Joe Hart er en af ver­dens bed­ste må­l­mænd, og hvis Gu­ar­di­o­la kun­ne le­ve med Pin­to som re­ser­ve­må­l­mand i al­le åre­ne i Barca, kan han og­så le­ve med Wil­ly Ca­bal­lero. Spil­le­re som Pablo Za­ba­le­ta, Vin­cent Kom­pa­ny, David Silva, Ke­vin de Bruy­ne og Ser­gio Agüero le­ver og­så til ful­de op til det, Gu­ar­di­o­la øn­sker sig af si­ne spil­le­re. En­hver ma­na­ger vil­le øn­ske at ha­ve dem i sin trup. TIL­BA­GE ER SÅ en grup­pe af spil­le­re, hvor Pep Gu­ar­di­o­la gi­vet­vis vil la­de det kom­me an på en prø­ve. Ho­ved­par­ten af dis­se spil­le­re vil og­så væ­re at fi nde i Man­che­ster Ci­ty i sæ­so­nen 2016/ 17, men for dem al­le gæl­der det, at de gør klogt i at vi­se sig po­si­tivt frem i re­sten af den­ne sæ­son og navn­ligt i for­be­re­del­ser­ne til næ­ste sæ­son. For in­gen af dem vil væ­re selvskrev­ne. Spil­le­re som Ra­he­em Ster­ling og Jesús Na­vas kan væ­re for en­di­men­sio­nel­le, spil­le­re som Ba­cary Sag­na og Alek­s­an­dar Ko­la­rov be­gyn­der at ha­ve al­de­ren imod sig, spil­le­re som Fabian Delph og Fer­nan­din­ho skal kun­ne le­ve med kun at væ­re trup­spil­le­re, og en fyr som Sa­mir Nas­ri skal læ­re at hol­de sin bøt­te, hvis han ry­ger på bæn­ken. Gu­ar­di­o­la har in­gen tå­l­mo­dig­hed med spil­le­re, der ik­ke ret­ter ind, for ek­sem­pel fy­re­de han Samu­el Eto’o i FC Bar­ce­lo­na, for­di der ik­ke var den rig­ti­ge fe­e­ling. Det var præ­cis det ord, han brug­te den­gang. Ma­rio Mandzukic røg og­så ud i Bayern Mün­chen. DER ER NOK at tæn­ke over, bå­de for Pep Gu­ar­di­o­la og hans kom­men­de di­scip­le. Men Pro­jekt Pep lig­ger trods alt et par må­ne­der frem­me i ti­den, og hvem ved? Må­ske mø­der Gu­ar­di­o­la si­ne kom­men­de spil­le­re, før­end han aner det. Et mø­de mel­lem Bayern Mün­chen og Man­che­ster Ci­ty i Cham­pions Le­ague er fort­sat mu­ligt.

Det vil­le væ­re spek­taku­lært ud over al­le græn­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.