Med fa­nen i myg

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FA­NE­BÆ­RER

rer un­der le­ge­ne i Rio.

Med re­præ­sen­tan­ter fra Team Dan­mark, Dansk Idræts­for­bund og Hans Kon­ge­li­ge Højhed Kron­prins Fre­de­rik til ste­de gik Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki ind i festsa­len på rå­d­hu­set ledsa­get af klapsal­ver og ka­me­ra­er­nes blitz.

» Jeg sy­nes, Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki er et glim­ren­de valg. Sam­ti­dig sy­nes jeg, at val­get kom­mer på det helt rig­ti­ge tids­punkt i hen­des kar­ri­e­re, « lød de ro­sen­de ord fra Kron­prin­sen.

» Ud­over det og ud­over hun og­så er en flot pi­ge er hun må­ske den bed­ste sport­sam­bas­sa­dør, vi har. Ten­nis er så ud­bredt og kendt på ver- dens­plan, og så gør det jo hel­ler ik­ke no­get, at hun er bed­ste ven­ner med Se­re­na Wil­li­ams, « fort­sat­te han. Sur­re­a­li­stisk for Woz­ni­a­cki Med sit sæd­van­li­ge sto­re smil ka­ste­de Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki bå­de glans, stolt­hed og gla­mour over ar­ran­ge­men­tet ik­lædt en rød/ hvid dragt fra Best­sel­lers nye olym­pi­ske tøj­kol­lek­tion. Hun greb hur­tigt fat i fa­nen og ud­nyt­te­de se­ne­re mu­lig­he­den for at svin­ge den ud mod rå­d­hus­plad­sen fra den be­røm­te bal­kon, hvor EMhel­te­ne fra ’ 92 modt­og de­res le­gen­da­ri­ske hyl­dest.

» Det er en kæm­pe ære. Lidt sur- re­a­li­stisk, men jeg glæ­der mig vir­ke­lig me­get. At væ­re an­fø­rer for det dan­ske hold, når vi kom­mer til Rio, det bli­ver stort. Der er ik­ke man­ge, der får lov til at væ­re fa­ne­bæ­rer for Dan­mark til OL, « sag­de Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki til BT.

Hun kan må­ske få brug for at svin­ge fa­nen som en gi­gan­tisk vif­te, når hun fø­rer de for­ven­te­de 135 dan­ske OL- at­le­ter ind på det my­ti­ske Ma­ra­ca­na med plads til godt 80.000 til­sku­e­re. Bra­si­li­en er nem­lig Zi­ka­land. Ste­det, hvor Ae­des- myg­ge­ne sum­mer og bæ­rer den fryg­te­de Zi­ka- virus, der kan væ­re ska­de­lig for gravi­de kvin­der, men og­så ud­gø­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.