Vi­de­re fra fi­a­sko­en

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - AU­STRALSK SKUF­FEL­SE

2016 be­gynd­te elen­digt for Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, der sen­sa­tio­nalt røg ud af Au­stra­li­an Open i før­ste run­de. I næ­ste uge er hun til­ba­ge på ba­nen, når det gæl­der WTA- tur­ne­rin­gen i Saint Pe­ters­burg. » Jeg prø­ver ba­re at gå ind og gø­re det så godt, jeg kan. Jeg ved ik­ke, hvem der er med. Jeg spil­ler ba­re. Det var ik­ke så godt i Au­stra­li­en, så det er ba­re med at kom­me vi­de­re. Der er man­ge tur­ne­rin­ger, der kom­mer op nu her, så det er ba­re med at gø­re det så godt, jeg kan, « si­ger Ca­ro­li­ne Woz ni­a­cki, da BT ta­ler med hen­de i festsa­len på Kø­ben­havns Rå­d­hus, hvor hun kort for­in­den er ble­vet præ­sen­te­ret som Dan­marks fa­ne­bæ­rer un­der OL om et halvt år.

Skuf­fel­sen var ty­de­lig, da den tid­li­ge­re ver­den­set­ter tab­te til en ukendt ka­sak­hisk out­si­der i Au­stra­li­en og at­ter så­e­de tvivl om, hvor­vidt hen­des evi­ge mål om en Grand Slam- ti­tel over­ho­ve­det er re­a­li­stisk. Si­den rej­ste hun hjem til Mo­na­co.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.