Gge­hel­ve­de

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

syg­doms­fa­re for al­le an­dre.

Se­ne­st gik to for­ske­re fra New York Uni­ver­si­ty til ta­ster­ne og an­før­te i en klum­me i det ame­ri­kan­ske ma­ga­sin For­bes, at de Olym­pi­ske Le­ge i Rio de Ja­ne­rio til som­mer bør afl yses.

Det får dog ik­ke Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki til at ryste på hæn­der­ne.

» Jeg har ik­ke rig­tig sat mig nok ind i det til at kun­ne gi­ve et or­dent­ligt svar. Jeg reg­ner med, de har styr på tin­ge­ne. Hvis de afh ol­der OL, er det vel sik­kert nok at ta­ge der­ned, « for­tæl­ler hun og af­vi­ser, at hen­des eg­ne ad­var­sels­lam­per blin­ker.

Så­dan ly­der det og­så over­ve­jen­de fra den dan­ske hånd­bold­trio, An­ne Met­te Han­sen, An­ne Met­ter Pe­der­sen og Per­nil­le Holms­gaard. Sej­le­ren An­ne- Ma­rie Rin­dom er me­re lun­ken over for den smit­som­me myg og er­klæ­rer sig en smu­le nervøs for, om fi re års hårdt ar­bej­de for at nå OL kan bli­ve spo­le­ret af syg­dom. Ro­lig OL- chef Den dan­ske OL- chef, Mor­ten Rodtwitt, op­for­drer dog til at be­va­re ro­en og sky­der for­sker­nes bud­skab om, at OL- del­ta­gel­se er uansvar­ligt, ned.

» Jeg sy­nes, det er fuld­stæn­dig hy­po­te­tisk og ude i ham­pen at kom­me med så­dan no­get, « si­ger han og un­der­stre­ger, at Team Dan­marks læ­ge­stab un­der­sø­ger alt om virus­sen, og hvor­dan man ta­ger si­ne for­holds­reg­ler. Al den vi­den sen­des ud til spe­ci­al­for­bun­de­ne, som ori­en­te­rer at­le­ter­ne.

» Vi skal og­så pas­se på ik­ke at op­stil­le så­dan no­get med, at nu bli­ver vi al­le død­sy­ge. Man skal ha­ve blik for, hvad det er for en smit­te­ri­si­ko. Un­der 20 pro­cent af dem, der bli­ver smit­tet, bli­ver sy­ge af virus­sen. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.