Ve­mo­digt – men fair

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

» Det er na­tur­ligt, at han vil væl­ge sin egen stab. Jeg vil­le ha­ve gjort det sam­me i hans sted ( Ha­rei­de, red.). Det har væ­ret læ­re­rigt at se fod­bol­den fra den an­den si­de, og det har væ­ret sjovt at få lov til at stå og rå­be lidt af de bed­ste spil­le­re i Dan­mark, men jeg græ­der mig ik­ke i søvn over ik­ke læn­ge­re at skul­le væ­re med, « si­ger 39- åri­ge Martin Jør­gen­sen, der op­rin­de­lig hav­de en kon­trakt, som løb frem til som­mer.

Nu vil den tid­li­ge­re lands­holds­spil­ler kon­cen­tre­re sig om tv- job­be­ne og ung­doms­ar­bej­det i AGF.

Pe­ter Bonde for­tæl­ler, at han vil bli­ve i træ­ner­ger­nin­gen, men at han nu vil ret­te blik­ket mod ung­doms­fod­bold og ta­len­t­ud­vik­ling, nær­me­re be­stemt U15- til U19- spil­le­re. Tor­ben Storm fort­sæt­ter sit træ­ner­ar­bej­de med ta­len­ter­ne i HIK.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.