Børn ta­ber til spi­se­for­sty rrel­ser

Ny un­der­sø­gel­se: Mødre med anorek­si og buli­mi væg­ter syg­dom­men frem­for bør­ne­ne

BT - - INDHOLD - Hel­le Lho Han­sen

» Skal jeg ta­ge med min dat­ter til rid­ning, el­ler bli­ve hjem­me for at spi­se og ka­ste op? Skal jeg læ­se god­nat­hi­sto­rie med mi­ne børn, el­ler bræn­de kal­o­ri­er af på kon­di­cyk­len? « er ek­semp­ler på di­lem­ma­er. For oft e vin­der spi­se­for­styr­rel­sen. » Jeg er gå­et glip af rig­tig man­ge fod­bold­kam­pe, for­di jeg har valgt at spi­se i ste­det for. Hvor er det synd for dem, at de ik­ke har en bed­re mor, « ly­der det fra en en mor med buli­mi.

Hjælp til fl ere

Der fi ndes spe­ci­a­li­se­re­de til­bud til gravi­de og mødre med spi­se­for­styr­rel­ser, men alt for man­ge, får ik­ke den hjælp, de har brug for, me­ner An­ne Mi­nor Chri­sten­sen, der er for­mand for Lands­for­e­nin­gen mod spi­se­for- styr­rel­ser og selvska­de.

» Mødre med spi­se­for­styr­rel­ser er en me­get over­set grup­pe . Det er vig­tigt, at der kom­mer fo­kus på dem, bå­de for at hjæl­pe mo­de­ren, men og­så for at afh jæl­pe po­ten­ti­elt ne­ga­ti­ve kon­se­kven­ser for bør­ne­ne, « si­ger hun. Tid­li­ge­re un­der­sø­gel­ser, af børn der vok­ser op med en for­æl­dre med en spi­se­for­styr­rel­se, vi­ser, at bør­ne­ne på­ta­ger sig et stort an­svar i fa­mi­li­en, og at be­kym­rin­ger fyl­der me­get i de­res hver­dag. Sam­ti­dig vi­ser un­der­sø­gel­ser­ne, at fl ere af bør­ne­ne se­ne­re selv ud­vik­ler et an­strengt for­hold til mad og de­res krop.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.