K

BT - - INDHOLD -

on­stant dår­lig samvit­tig­hed er et livsvil­kår for mødre, der li­der af en spi­se­for­styr­rel­se. Man kun­ne tro, det var for­hol­det til mad, der vold­te pro­ble­mer, men fak­tisk er det for­hol­det til de­res børn, der er år­sag til de kro­ni­ske samvit­tig­heds­kva­ler. Det afslører en ny un­der­sø­gel­se fra Vi­dens­cen­ter om spi­se­for­styr­rel­ser og selvska­de.

Vi­dens­cen­te­ret vur­de­rer, at der i 2014 blev født 2.275 børn af mødre med en spi­se­for­styr­rel­se.

Kvin­der­ne for­tæl­ler om at fø­le sig split­tet mel­lem spi­se­for­styr­rel­sen og de­res børns be­hov.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.