PMS skyld i selv­mord­s­tan­ker

BT - - KORT NYT -

Er du en af de kvin­der, der trans­for­me­rer sig fra Dr. Je­kyll til Mrs. Hy­de, når det er ved at væ­re dén tid på må­ne­den? Stort set al­le kvin­der har ge­ner 1- 2 uger op til de­res men­stru­a­tion, det skri­ver Vi­den­skab. dk. Iføl­ge den ame­ri­kan­ske ob­ste­tri­ker- og gy­næko­log- for­e­ning, ACOG, ram­n­mer så­kaldt Præ­men­stru­elt Syn­drom ( PMS) i en el­ler an­den ud­stræk­ning op mod 85 pct. af al­le men­stru­e­ren­de kvin­der. For de fle­ste er ge­ner­ne til at le­ve med, men for nog­le kvin­der er ube­ha­get så vold­somt, at det kan sam­men­lig­nes med at ha­ve en de­pres­sion. For en­kel­te kan ge­ner­ne væ­re di­rek­te liv­stru­en­de. Forsk­nings­re­sul­ta­ter fra Uni­ver­si­ty of Ca­li­for­nia Los An­ge­les vi­ser, at næ­sten hver 12. kvin­de må­ned ef­ter må­ned kæm­per mod ir­ri­ta­bi­li­tet, kraf­ti­ge hu­mør­sving­nin­ger, ag­gres­si­vi­tet, ra­se­ri­an­fald, pa­ni­kangst og li­ge­frem selv­mords- tan­ker. For de fle­ste er de fy­si­ske og psy­ki­ske symp­to­mer værst de sid­ste to da­ge op til men­stru­a­tio­nen, m en re­gel­mæs­sig mo­tion og sun­de kostva­ner kan hæm­me symp­to­mer­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.