I

BT - - PORTRÆT - Lot­te Scharff

lots@ bt. dk Fo­to: Claus Fi­sker ef­ter­å­ret 2004, kort tid før æg­te­ska­bet mel­lem prins Jo­a­chim og da­væ­ren­de prin­ses­se Ale­xan­dra of­fi­ci­elt blev op­løst, stod Jo­a­chim for før­ste gang over­for sit livs lyk­ke. Helt uvi­den­de om de­res fæl­les frem­tid mød­tes den dan­ske prins Jo­a­chim og den fran­ske Ma­rie Ca­val­li­er hin­an­den un­der en jagt. Hun delt­og med sin da­væ­ren­de kæ­re­ste, men da prins Jo­a­chim var den ene­ste i sel­ska­bet, der tal­te fransk, kom de to til at sid­de ved si­den af hin­an­den un­der mid­da­gen.

Re­sten af af­te­nen tal­te de sam­men, me­re ske­te der ik­ke. Det har beg­ge fast­holdt, hver gang, de si­den er ble­vet spurgt.

De næ­ste år mød­tes de fle­re gan­ge. Men det var først, ef­ter skils­mis­sen fra Ale­xan­dra var fal­det på plads, og ef­ter Jo­a­chims hang til at fe­ste igen­nem på di­ver­se disko­te­ker i provin­sen og in­dre by i Kø­ben­havn var eb­bet ud, at amor­i­ner­ne be­gynd­te at flag­re.

En ma­j­dag i 2008 blev Ma­rie Ca­val­li­er til prin­ses­se Ma­rie. Hun hav­de al­le­re­de vun­det sin prins hjer­te, men ef­ter­hån­den har hen­des umid­del­ba­re væ­sen og­så over­be­vist dan­sker­ne om, at hun er en vir­ke­lig prin­ses­se. I dag fyl­der kvin­den, der har gjort prins Jo­a­chim lyk­ke­lig som al­drig før, 40 år.

We­e­kend - 06.02.2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.