S

BT - - PORTRÆT -

om 11- årig brast Ma­rie Ca­val­li­ers tryg­ge ver­den. Hen­des for­æl­dre gik igen­nem en hård skils­mis­se, som har sat så dy­be spor i prin­ses­sen, at hun har sagt, at hun al­drig selv vil skil­les. I et in­ter­view med Bil­ledBla­det læg­ger hun ik­ke skjul på, at det bli­ver en­dog me­get svært for Jo­a­chim at bli­ve skilt fra hen­de.

» Jeg har al­tid sagt, at jeg al­drig selv vil skil­les. Jeg sy­nes nem­lig ik­ke, at det var sjovt som barn, « er­klæ­rer hun . Det er vig­tigt for hen­de at ska­be en ba­se, så hen­des børn kan vok­se op i en fa­mi­lie, hvor for­æl­dre­ne er sam­men, og hvor der er sø­sken­de.

Selv blev prin­ses­sen født ind i det fran­ske ari­sto­kra­ti, da hun kom til ver­den den 6. fe­bru­ar 1976 i Pa­ris. Hen­des for­æl­dre Alain og Fran­coise Ca­val­li­er skab­te et trygt og kær­ligt hjem, men alt brast, da for­æl­dre­ne blev skilt, og Ma­rie Ca­val­li­er blev tvun­get til at flyt­te med sin mor og hen­des nye mand til Schweiz. Flyt­nin­gen ske­te ik­ke med den lil­le Ma­ri­es vel­sig­nel­se, og i fle­re år var hun så vred på sin mor over skils­mis­sen, at hun valg­te at læg­ge af­stand til mo­de­ren ved at ta­ge på kostsko­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.