P

BT - - PORTRÆT -

rin­ses­se Ma­rie er selv­stæn­dig. Det vi­ste hun ty­de­ligt, da hun som kun 13- årig valg­te at ta­ge på kostsko­le. Si­den flyt­te­de hun al­drig hjem igen.

Ma­rie Ca­val­li­er var ba­re en stor sko­lepi­ge og på vej ind i te­e­na­ge­al­de­ren, da hun tog en dra­stisk be­slut­ning. Hun valg­te at ta­ge på en in­ter­na­tio­nal kostsko­le, med ele­ver­ne fra 30 for­skel­li­ge lan­de. Det for­tæl­ler hun til Bil­ledBla­det i den­ne uge. Fak­tisk var hun så glad for sko­len, at hun of­te slet ik­ke hav­de lyst til at ta­ge hjem på we­e­kend.

» Nok var jeg kun 13 år, men jeg føl­te, jeg hav­de fun­det min lil­le ver­den, « si­ger prin­ses­sen bl. a. i in­ter­viewet.

På kostsko­len tog hun sin stu­den­terek­sa­men og rej­ste der­ef­ter til USA, nær­me­re be­teg­net Bo­ston. Her del­te hun lej­lig­hed med den ene af sin sted­fa­ders søn­ner. De to gik og­så på den sam­me sko­le i Bo­ston, hvor Ma­rie læ­ste in­ter­na­tio­nal øko­no­mi og er­hvervs­ret. Se­ne­re tog hun til New York, hvor hun selv skaf­fe­de sig en bo­lig. Og et job. Bo­li­gen – en 45 kva­drat­me­ter stor lej­lig­hed – del­te hun med to an­dre. Job­bet skaf­fe­de den purun­ge kvin­de ved at gå fra det ene he­ad­hunter­bu­reau til det an­det for at sæl­ge sig selv. En ud­for­dring for de fle­ste, men for Ma­rie var det en del af det at vok­se op. Hen­des ær­ger­rig­hed gav bonus. Som 23- årig fik hun job i en stor in­ter­na­tio­nal it- virk­som­hed. Ti­den i New York end­te, da by­en blev ramt af ter­r­or­an­gre­bet den 11. sep­tem­ber 2001 og fir­ma­et, som prin­ses­se Ma­rie ar­bej­de­de for, gik kon­kurs.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.