D

BT - - PORTRÆT -

a Ma­rie Ca­val­li­er ef­ter man­ge og lan­ge over­vej­el­ser sag­de ja til prins Jo­a­chim, be­kym­re­de hun sig om, hvad hun kun­ne bi­dra­ge med som ‘ den tred­je’ prin­ses­se. For først var der Ale­xan­dra, så kom Mary og til sidst Ma­rie.

Prin­ses­se Ma­rie var me­get usik­ker på, hvad hun kun­ne bi­dra­ge med, for­tæl­ler hun i den­ne uges ud­ga­ve af Bil­ledBla­det.

» Det var svært at fin­de sin plads. At væ­re den tred­je prin­ses­se. Hvor skul­le jeg bi­dra­ge? Men jeg indså hur­tigt, at det er et stort pri­vil­e­gi­um at få , « si­ger Ma­rie til uge­bla­det.

Hun øn­sker at gø­re en for­skel i kraft af sin po­si­tion. Så de, der får hjælp via de for­e­nin­ger el­ler or­ga­ni­sa­tio­ner, hun er pro­tek­tor for, kan mær­ke en for­skel.

Prin­ses­sens øn­ske om at hjæl­pe er så stærkt, at hun ger­ne vil gø­re end­nu me­re, end hun gør i dag. Der­for luf­ter hun tan­ken om, at på­ta­ge sig fle­re pro­tek­to­ra­ter, end de 14, hun al­le­re­de har.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.