S

BT - - PORTRÆT -

elv om de er kon­ge­li­ge, har de har ik­ke en ene­ste tje­ner til at var­te dem op i mil­li­onvil­la­en på Emi­liekil­de­vej i Klam­pen­borg. Fak­tisk le­ver Ma­rie og Jo­a­chim, som al­le an­dre bør­ne­fa­mi­li­er.

Det for­tal­te prin­ses­sen til Jyl­land- Po­sten i an­led­ning af sin 40 års fød­sels­dag.

» Vi har in­gen bar­nepi­ge i hver­da­gen, vi ta­ger bør­ne­ne op om mor­ge­nen og gør dem klar, spi­ser mor­gen­mad og smø­rer mad­pak­ker, af­le­ve­rer børn og hen­ter børn, « for­tæl­ler prin­ses­sen til avi­sen.

Når bør­ne­ne er ble­vet af­le­ve­ret – lil­le prins Hen­rik i 0. klas­se på den ka­tol­ske pri­vatsko­le Sct. Jo­seph Sø­stre­nes Sko­le i Or­d­rup, og prin- seses At­he­na i Gar­ni­sons Sogns Me­nig­heds­bør­ne­ha­ve på Sankt An­næ Plads i Kø­ben­havn, ta­ger par­ret på de­res kon­tor, hvor de for­be­re­der de­res of­fi­ci­el­le op­ga­ver.

Hvis Jo­a­chim og Ma­rie ik­ke har of­fi­ci­el­le el­ler re­præ­sen­ta­ti­ve op­ga­ver om af­te­nen, skif­tes de til at la­ve af­tens­ma­den. Ik­ke for­di, prin­ses­se Ma­rie kræ­ver li­ge­stil­ling af sin prins, men for­di han ger­ne vil kok­ke­re­re til sin fa­mi­lie.

Når bør­ne­ne er put­tet ny­der Jo­a­chim og Ma­rie vok­sen­tid sam­men og ser ty­pisk en film, in­den de går i seng.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.