D

BT - - PORTRÆT -

et vak­te ra­ma­skrig i det gan­ske land, da prins Jo­a­chim for halvan­det år si­den for­tal­te, han hav­de solgt Scha­ck­en­borg Slot til en fond. Og at han og prin­ses­se Ma­rie nu flyt­te­de til Kø­ben­havn. Nu for­tæl­ler prin­ses­se Ma­rie, hvor­for fa­mi­li­en valg­te det hvi­de slot i Mø­geltøn­der fra til for­del for det palæ­et på Emi­liekil­de­vej i Klam­pen­borg, som prins Jo­a­chim køb­te kort tid ef­ter.

» Det er for­kert, hvis no­gen tror, at vi flyt­te­de, ba­re for­di vi hel­le­re vil­le bo i by­en. Det var slet ik­ke der­for, « si­ger prin­ses­se Ma­rie til Jyl­lands- Po­sten.

Det var der­i­mod hen­sy­net til bør­ne­ne, ud­dy­ber hun. Bør­ne­ne led un­der at ha­ve to in­sti­tu­tions­plad­ser og at skul­le op­hol­de sig en uge på lan­det og en uge på Ama­li­en­borg. Iføl­ge prin­ses­se Ma­rie kun­ne bør­ne­ne og især lil­le prins Hen­rik ik­ke få sam­men­hæng i de­res til­væ­rel­se.

» Men det var be­stemt ik­ke, for­di vi ik­ke vil­le væ­re der ( På Scha­ck­en­borg, red.). Vi el­ske­de at væ­re der, « si­ger hun til avi­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.