Drik vand –

BT - - SLANK -

Alt for man­ge men­ne­sker drik­ker ik­ke vand nok. Det på­vir­ker ik­ke kun de­res hel­bred, men og­så de­res vægt. I min kost­kli­nik er det før­ste, jeg tjek­ker, hvor me­get væ­ske mi­ne kli­en­ter drik­ker. Til min over­ra­skel­se er det for de fl estes ved­kom­men­de me­get få glas vand om da­gen. At min kli­en­ter oft e dø­jer med vægt­pro­ble­mer er en kon­se­kvens af, at de ik­ke får væ­ske nok.

De fl este ved godt, at de­res ma­dind­tag er af­gø­ren­de for væg­ten. Men få er klar over, at væ­ske er en li­ge så vig­tig fak­tor. Bli­ver vi bed­re til at drik­ke sundt, bli­ver vo­res hel­bred bed­re – og vi ta­ber os hur­ti­ge­re og me­re eff ek­tivt.

Vand trans­por­te­rer næ­rings­stoff er ud til al­le cel­ler og er med til at op­ret­hol­de blo­dets pH- vær­di på 7,365. Hvis pH- vær­di­en fal­der og blo­det bli­ver for syr­ligt, træk­ker det på re­ser­ven af ba­si­ske mi­ne­ra­ler i knog­ler og mus­k­ler. Det kan fø­re til syg­dom­me. En syg krop har svært ved at slan­ke sig og fast­hol­de en sund ide­al­vægt.

Vand trans­por­te­rer og­så aff alds­stoff er væk fra vo­res cel­ler, hvil­ket er med til at hol­de væg­ten sta­bil. Bli­ver krop­pen over­be­la­stet af aff alds­stof­fer, ta­ger man på, for­di man op­ho­ber væ­ske .

Halv­de­len af væg­ten

Jeg ar­bej­der ud fra en te­o­ri om, at over­vægt egent­lig er en over­sy­ring af krop­pen. Der­for er det bed­ste slan­ke­mid­del – ud­over sund kost – at drik­ke vand.

Er de­hy­dre­rings­a­lar­men først ak­ti­ve­ret, på­vir­ker det cel­ler­nes ener­gi, ener­giom­sæt­ning, stof­skift e, im­mun­for­svar samt blod­suk­ker­ni­veau­et i blo­det. Vand ud­gør 45- 55 pct. af væg­ten hos kvin­der og 55- 65 pct. hos mænd. Selv hos me­get over­væg­ti­ge men­ne­sker ud­gør væ­sken næ­sten halv­de­len af væg­ten. For at op­ret­hol­de vo­res op­ti­ma­le væ­ske­ba­lan­ce skal vi ind­ta­ge 2- 3 li­ter væ­ske i døg­net. Helst i form af ren væ­ske – helst vand. Men ur­te­te, frisk ju­i­ce af frugt el­ler grønt­sa­ger kan og­så ud­gø­re en del af det.

Hold dig pri­mært til al­min­de­ligt vand. Danskvand – som man­ge er vil­de med – er sy­re­dan­nen­de p. g. a. kul­sy­ren og er ik­ke sær­lig god væ­ske for krop­pen. Fle­re og fl ere har vand­ma­ski­ner stå­en­de hjem­me – f. eks. Kan­gen Wa­ter- ma­ski­ner, der ren­ser van­det, og høj­ner pH- vær­di­en, så van­det bli­ver ba­sisk. Det er den nye sto­re di­l­le, der hjæl­per cel­ler­ne med at fri­gø­re aff alds­stoff er, og er med til at be­va­re en nor­mal vægt og et sundt hel­bred.

Na­tur­lig­vis spil­ler det og­så en stor rol­le, hvil­ken mad vi spi­ser. Får man man­ge vand­hol­di­ge grønt­sa­ger og frug­ter, be­hø­ver man ik­ke at drik­ke helt så me­get, som hvis man spi­ser me­get kød, kor­n­pro­duk­ter, slik og junk­food.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.