E

BT - - SLANK - Li­ne Fel­holt Rik­ke Brøn­dum

btwe­e­kend@ bt. dk n hånd i sliks­kuff en om eft er­mid­da­gen. En tur i bland- selv­bu­tik­ken fre­dag og lør­dag. Og så en muf­fi n, en cook­ie – el­ler to, når der er ble­vet bagt med un­ger­ne.

» Jeg har al­tid haft en sød tand, « for­tæl­ler 40- åri­ge Rik­ke Brøn­dum, der nu i en må­ned har væ­ret på kur eft er prin­cip­per­ne i Fit- all’s ’ Sto­re Slan­ke­kur’. Hver uge har hun og de to an­dre del­ta­ge­re for­talt om de­res op- og ned­t­u­re i BT We­e­kend.

For Rik­ke Brøn­dum har suk­ker­tran­gen væ­ret et dag­ligt til­ba­ge­ven­den­de pro­blem – he­le li­vet.

» Jeg er al­tid gå­et suk­ker­kold om for­mid­da­gen li­ge in­den frokost. Og så igen om eft er­mid­da­gen, når jeg er sul­ten, « for­tæl­ler hun.

Hjem­mela­vet slik

Si­den nytår har Rik­ke Brøn­dum, Ka­ri­na So­fi e Chri­sten­sen og Lis Bar­ner Kudsk spist eft er Fit- all og Le­ne Hans­sons slan­ke­pro­gram, og der er sær­ligt én for­an­dring, der over­ra­sker dem al­le me­get:

We­e­kend - 06.02.2016

» Jeg er ret im­po­ne­ret over, at jeg har haft så få da­ge, hvor jeg vir­ke­lig har haft lyst til sødt. Der har kun væ­ret et par lør­da­ge og en fre­dag, hvor jeg syn­tes, det var slemt, « for­kla­rer Rik­ke Brøn­dum.

Bå­de Rik­ke, Ka­ri­na og Lis er fal­det i – men med må­de. I ste­det for at ka­ste sig over slik­ket har Rik­ke Brøn­dum f. eks. spist hjem­mela­ve­de da­delkug­ler med fros­ne hin­d­bær og cho­ko­la­de­over­træk.

I ste­det for at nø­jes med den ene, der var råd til i kal­o­ri­e­regn­ska­bet, har hun haft svært at få sat lå­get på då­sen igen. Al­li­ge­vel har hun sta­dig tabt sig . År­sa­gen er, at hun spi­ser me­get me­re sta­bilt i lø­bet af da­gen. F. eks. ta­ger hun mor­gen­ma­den med på job­bet, så hun ik­ke be­hø­ver at spi­se kl. 7, hvor­eft er der er alt for lang tid til frokost. Des­u­den sør­ger hun for at spi­se mand­ler og drik­ke vand mel­lem må­l­ti­der­ne. » Jeg har al­drig no­gen­sin­de prø­vet at ha­ve så sta­bilt et blod­suk­ker. Jeg er me­get over­ra­sket over, at der egent­lig ik­ke skal me­re til. Jeg har slet ik­ke haft de cravings i lø­bet af da­gen, som jeg hav­de før, « si­ger hun’

– 40 år. Kur: 5: 2 hos Fit- all co­ach i Næst­ved. Vægt: Start 76 kg. Mål 61 kg. Nu 70,9 kg. Vægt­tab: 5,1 kg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.