Drop to­tal­for­bud

For­bud øger tran­gen til sødt. Spis lidt af det go­de, si­ger psy­ko­log

BT - - SLANK - Li­ne Fel­holt

» Man skal pas­se på, at det he­le ik­ke bli­ver for strikst – der skal væ­re plads til en smu­le ’ syn­digt’ el­lers fal­der man ba­re rig­tig i. Jeg sy­nes fak­tisk, at jeg kan kla­re det med lækre frug­ter og bær, når tran­gen til sødt mel­der sig. Jeg spi­ser ger­ne lidt frugt i sa­la­ten – og får et styk­ke mørk cho­ko­la­de og lidt nød­der om af­te­nen. Jeg har eks­pe­ri­men­te­ret med pro­te­i­nop­skrif­ter – lækre muf­fins og pan­de­ka­ger, der kom­bi­ne­rer det sø­de med det sun­de. Er jeg fal­det i – har jeg træ­net no­get me­re. Jeg har vir­ke­lig få­et styr på træ­nin­gen – og min sø­de dat­ter mo­ti­ve­rer mig ved at træ­ne med mig om mor­ge­nen. «

Sb­twe­e­kend@ bt. dk elv­om du er på slan­ke­kur og bør hol­de et sta­bilt blod­suk­ker, skal du ik­ke und­væ­re sødt for al­tid. Suk­ker­for­bru­get skal ned til det an­be­fa­le­de i ko­st­rå­de­ne, men et to­tal­for­bud er en dum idé, me­ner psy­ko­log og kli­nisk diætist In­ge Vin­ding, der dri­ver kli­nik­ken Mad & Psy­ko­lo­gi og er ak­tu­el med bo­gen ’ Vej­en til vægt i ba­lan­ce’.

» Vi hø­rer me­get om, at suk­ker er den re­ne gift , og i man­ge slan­ke­ku­re er det helt for­budt. Men for­bud øger tran­gen til at spi­se det. Der­for bør der ik­ke væ­re for­bud mod suk­ker, hel­ler ik­ke selv­om man skal ta­be sig. «

I ste­det skal man læ­re, at slik og suk­ker er til­ladt – med må­de. Lidt, men godt. Sats på kva­li­te­ten i ste­det for kvan­ti­te­ten, « ly­der det bed­ste råd, In­ge Vin­ding gi­ver si­ne kli­en­ter.

Find ba­lan­cen

» Den dér alt el­ler in­tet- men­ta­li­tet, som præ­ger man­ge slan­ke­ku­re, dur ik­ke. Der skal væ­re ba­lan­ce i ste­det for. Ser man på ko­st­rå­de­ne, er der jo fak­tisk plads til 50 gram suk­ker om da­gen i en al­min­de­lig sund kost, « på­pe­ger In­ge Vin­ding.

50 gram suk­ker sva­rer til en halv li­ter so­da­vand om da­gen. Når det al­li­ge­vel ik­ke går at drik­ke en co­la hver dag, skyl­des det fl ere ting. Bl. a. det skjul­te suk­ker, vi får i f. eks. ket­chup og mor­gen­madspro­duk­ter, som og­så skal tæl­les med. Man må pri­o­ri­te­re. Vil man ger­ne ha­ve en so­da­vand med suk­ker hver dag, er der ik­ke plads til et ene­ste gram cho­ko­la­de, slik el­ler ka­ge no­gen­sin­de. Iføl­ge In­ge Vin­ding skal man der­for hel­le­re drop­pe so­da­van­den og sat­se på kva­li­tets­god­ter, hvis man vil ta­be sig.

» Der er ge­ne­relt me­re smag i kva­li­tet. Forsk­ning vi­ser og­så, at har det væ­ret dyrt, spi­ser vi min­dre af det. Vi kan bed­re nø­jes med en en­kelt fl øde­bol­le til 25 kr., for den skal jo ny­des, end med en hel pak­ke til 8 kr., « for­kla­rer hun og op­for­drer til me­re ’ mind­full’ spis­ning af de sø­de sa­ger.

» Spis stil­le og ro­ligt i ste­det for at kvær­ne det ned, mens du sid­der i tra­fi kken el­ler knap be­mær­ker det for­an tv’et. Nyd det i ste­det. «

Og­så dan­sker­nes krej­ler­men­ta­li­tet står i vej­en for et mo­de­rat ind­tag af sø­de sa­ger.

» Vi skal gø­re op med vo­res trang til at kø­be al­ting på til­bud. Hvis vi ser 10 mi­ni- Mars­ba­rer til 20 kro­ner, kø­ber vi hel­le­re dem end en en­kelt til 3 kro­ner, for så har vi spa­ret 17 kro­ner. Ja, men vi har og­så købt en mas­se ær­g­rel­se. Til­gæn­ge­lig­hed øger ri­si­ko­en for, at vi spi­ser for me­get. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.