Øde­læg­ger ku­ren

Skal du ta­be dig el­ler hol­de væg­ten , er det iføl­ge eksperterne af­gø­ren­de at få sty r på bå­de suk­ker­tran­gen og dit blod­suk­ker

BT - - SLANK - Li­ne Fel­holt

Db­twe­e­kend@ bt. dk et er ik­ke kun din vil­jestyr­ke , den er gal med, når du fal­der i og spi­ser us­undt. Det er fak­tisk dit blod­suk­ker.

Det for­stær­ker din suk­ker­trang, så du mel­lem må­l­ti­der­ne får svært ved at mod­stå kol­le­ga­ens ka­ge, kio­skens cho­ko­la­de­bar el­ler po­sen med la­krid­ser i hand­ske­rum­met.

» Blod­suk­ke­ret er vægt­ta­bets vær­ste fj en­de. Desvær­re er alt for få op­mærk­som­me på, hvor me­get et usta­bilt blod­suk­ker øde­læg­ger i hver­da­gen, « ly­der det fra er­næ­rings­rå­d­gi­ver Martin Kreutzer, der er ak­tu­el med bo­gen ’ Slank uden af­savn’.

» Et sta­bilt blod­suk­ker er af­gø­ren­de for, om man kan mod­stå tran­gen til at spi­se us­undt, « be­kræft er suk­ker­for­sker Per Ben­dix Jep­pe­sen fra Aar­hus Uni­ver­si­tet.

For­kla­rin­gen er, at cen­tre i hjer­nen, der pro­du­ce­rer hor­moner som en­dor­fi ner og sero­to­nin, og som gi­ver os en for­nem­mel­se af lyk­ke, sti­mu- le­res, når vi spi­ser suk­ker el­ler sø­de sa­ger. Men sam­ti­dig går hor­monet in­sulin i gang for at re­gu­le­re blod­suk­ker­stig­nin­gen.

» In­suli­nen stop­per ru­sen, der bli­ver ret kortva­rig. Det plud­se­li­ge fald gi­ver ube­hag og en fø­lel­se af man­gel, så man får en stærk trang til at få nyt suk­ker til­ført, « for­kla­rer Per Ben­dix Jep­pe­sen.

Re­sul­ta­tet er et blod­suk­ker, der kø­rer op og ned og ska­ber en ond cir­kel af sult- og suk­ker­trang, der gør det me­get svært at hol­de sig fra de ting, som gør os tyk­ke.

Skjul­te suk­ker­fæl­der

Me­ka­nis­men gæl­der for al­le, der ind­ta­ger sø­de sa­ger. Men den kan og­så spæn­de ben for dem, der har lagt de sø­de sa­ger på hyl­den. Mas­ser af fø­de­va­rer, der hver­ken lig­ner el­ler sma­ger som slik, op­fø­rer sig nem­lig på sam­me må­de i vo­res blod­ba­ner.

» Suk­ker bli­ver brugt som smags­frem­mer i fær­dig­pro­duk­ter som på­læg, rug­brød, ja selv kyl­lin­ge­bryst. Det skjul­te suk­ker i vo­res fø­de­va­rer på­vir­ker og­så blod­suk­ke­ret, « for­tæl­ler han.

Og­så fø­de­va­rer be­stå­en­de af så­kaldt hur­ti­ge kul­hy­dra­ter som brød af hvidt mel, hvi­de ris, kar­to­fl er og pas­ta sen­der blod­suk­ke­ret på en rut­sje­ba­ne­tur.

» Der­for er det vig­tigt for et sta­bilt blod­suk­ker at spi­se fø­de­va­rer med lang­som­me kul­hy­dra­ter i, f. eks. fuld­korns­pas­ta, « for­kla­rer Per Ben­dix Jep­pe­sen.

Dét råd gæl­der især ud på eft er­mid­da­gen, hvor alt for man­ge på slan­ke­kur fal­der i.

» De fl este kla­rer ku­ren fi nt i for­mid­dagsti­mer­ne. Det er først ud på eft er­mid­da­gen, at suk­ker­tran­gen knæk­ker dem. Rig­tig man­ge fal­der i og over­spi­ser sna­cks el­ler suk­ker ved 14- 15 ti­den og frem, for­di de re­elt går suk­ker­kol­de, når froko­sten er op­brugt, « for­kla­rer Martin Kreutzer.

Et ur­e­ger­ligt blod­suk­ker om eft er­mid­da­gen hæv­ner sig, så krop­pen kal­der på sødt læn­ge eft er. Selv en halv ti­me eft er et stort sundt aft ens­må­l­tid kan du få trang til sødt, hvis dit blod­suk­ker har væ­ret usta­bilt om eft er­mid­da­gen.

Der­for er fore­byg­gel­se af blod­suk­ker­ud­s­ving en af de cen­tra­le nøg­ler til vægt­kon­trol.

» Læg et stra­te­gisk må­l­tid om eft er­mid­da­gen, in­den tran­gen mel­der sig, så du und­går ud­s­ving i blod­suk­ke­ret, « ly­der rå­det fra Martin Kreutzer

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.