Tør du træ­de på stre­ger­ne?

100.000 dan­ske­re li­der af tvang­stan­ker og tvangs­hand­lin­ger. Men man kan slip­pe fri af dem

BT - - FÅ MENTALT OVERSKUD -

We­e­kend - 06.02.2016

Und­gå at træ­de på stre­ger­ne på for­to­vet. Gør du det – dør din fa­mi­lie. Køb kun et li­ge an­tal mad­va­rer. El­ler du bli­ver al­vor­lig syg. Tænk ik­ke for po­si­tivt om frem­ti­den. For så sker der no­get for­fær­de­ligt. Neut­ra­li­ser al­le ho­mo­seksu­el­le tan­ker. El­lers bli­ver du bøs­se. Vask hæn­der. Sørg for at al­le tal og be­løb kan de­les med 7. Oven­stå­en­de er nog­le af de mest al­min­de­li­ge tvang­stan­ker, jeg mø­der i min kli­nik.

Man­ge dan­ske­re li­der af tvang­stan­ker og tvangs­hand­lin­ger. De fle­ste af os har små og mil­de tvangs­hand­lin­ger, som vi ud­fø­rer hver dag. Når du lå­ser din ho­ved­dør om mor­ge­nen, ta­ger du så i hånd­ta­get for at tjek­ke at dø­ren fak­tisk er låst? Det gør man­ge af os. Og­så selv­om vi har mær­ket, at nøg­len dre­je­de, og vi hør­te lå­sen klik­ke.

Men tal fra OCD- for­e­nin­gen afslører, at en al­vor­li­ge­re grad af til­stan­den ram­mer over 100.000 dan­ske­re og kan væ­re bå­de in­va­li­de­ren­de og tids­kræ­ven­de for den en­kel­te.

Tvang­stan­ker er uøn­ske­de tan­ker om, hvad der kan ske. I for­sø­get på at op­nå sik­ker­hed og ro for­sø­ger man­ge at fjer­ne de ne­ga­ti­ve tan­ker el­ler tviv­len ved at la­ve for­skel­li­ge neut­ra­li­se­ren­de hand­lin­ger. Det kan væ­re at tjek­ke lys, dø­re, vin­du­er m. m. for at fjer­ne tviv­len el­ler tvang­stan­ken.

Kam­pen mod tan­ker­ne

Men stra­te­gi­en gi­ver bag­slag. For de of­te lang­va­ri­ge og tids­kræ­ven­de tvangs­hand­lin­ger en­der pa­ra­doksalt nok med at pro­du­ce­re fle­re ube­ha­ge­li­ge tan­ker.

Prøv selv det­te eks­pe­ri­ment: I de næ­ste to mi­nut­ter må du ik­ke tæn­ke på en grøn ha­velå­ge. Al­le an­dre tan­ker er o. k., men for­søg af al­le kræf­ter ik­ke at tæn­ke på grøn­ne ha­velå­ger.

Du vil sand­syn­lig­vis op­le­ve, at kam­pen for at hol­de be­stem­te tan­ker ude af ho­ve­d­et har den mod­sat­te ef­fekt. Dit ho­ved vil væ­re fyldt af grøn­ne ha­velå­ger.

Det sam­me gæl­der tvang­stan­ker. Du kan må­ske fjer­ne én tvang­stan­ke, men in­den læn­ge vil du få man­ge fle­re, og så er det om igen og igen med ri­tu­a­ler­ne. Det er en umu­lig kamp.

Lo­nes tvang­stan­ker

For et par må­ne­der si­den mød­te jeg Lo­ne i min kli­nik. Hun led af OCD og brug­te hver dag fem til ot­te ti­mer på at va­ske si­ne hæn­der og smi­de tøj ud, som hav­de rørt ved no­get ’ ulæk­kert’. De lang­va­ri­ge va­ske­ri­tu­a­ler be­tød, at hun of­te kom for sent på ar­bej­de. Det før­te igen til selv­be­brej­del­ser og dår­lig samvit­tig­hed – og end­nu fle­re tvang­stan­ker og nød­ven­di­ge af­va­sk­nin­ger.

Lo­nes tvang­stan­ker var f. eks: ’ Åh nej, nu rør­te jeg ved no­get ulæk­kert’. ’ Mi­ne hæn­der er be­skid­te – Jeg er ulæk­ker.’ Hver gang tan­ker­ne duk­ke­de op, føl­te hun stor trang til at va­ske sig. Og det blev hun ved med, indtil hun føl­te sig ren igen... Det vil si­ge, hun føl­te sig ren, indtil en ny tvang­stan­ke om, at hun var be­skidt, meld­te sig i hen­des ho­ved. Så måt­te hun va­ske igen – og igen...

Når tvang­stan­ker og tvangs­hand­lin­ge­re bli­ver in­va­li­de­ren­de, kal­des li­del­sen OCD. Hel­dig­vis kan OCD be­hand­les ef­fek­tivt uden brug af me­di­cin. Med me­takog­ni­tiv terapi lær­te Lo­ne at hånd­te­re si­ne tvang­stan­ker på en helt ny må­de. I ste­det for at for­sø­ge at fjer­ne og neut­ra­li­se­re de ube­ha­ge­li­ge tan­ker op­da­ge­de Lo­ne, at hun godt kun­ne fun­ge­re med tan­ker­ne og ta­ge dem med på ar­bej­de og i bi­o­gra­fen og ud­sky­de even­tu­el­le va­ske­ri­tu­a­ler til se­ne­re, hvor man­ge af tvang­stan­ker­ne så var for­s­vun­det af sig selv. I te­ra­pi­en op­da­ge­de Lo­ne, at det var hen­de, der hav­de kon­trol over tan­ker­ne – ik­ke om­vendt, uan­set hvil­ke tan­ker hun hav­de i sit ho­ved.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.