Hed sex i kul­den

An­ne B. Rag­des ero­ti­ske spæn­dings­ro­man er kul­de­rysten­de og dy­ster – men og­så smuk

BT - - BOG- FIX - Me­re­te Re­in­holdt

Akul­tur@ berlingske. dk nne B. Rag­de har en­gang ud­talt, at hun skri­ver bed­re ero­tisk lit­te­ra­tur, end den man fi nder i Fifty Sha­des- se­ri­en. Det gør hun. Men det er ik­ke der­for – ik­ke kun der­for – at man skal læ­se hen­des ’ Kold dag i hel­ve­de’.

Man skal læ­se ro­ma­nen, der nu for før­ste gang kom­mer på dansk, for­di hun er en blæn­den­de for­fat­ter, der med enk­le vir­ke­mid­ler for­mår at ska­be de stør­ste nu­an­cer – i spro­get, i hand­lin­gen, i dra­ma­tik­ken. ’ Kold dag i hel­ve­de’ er præ­cis så mod­sæt­nings­fyldt, som tit­len an­ty­der, der er sne og nord­nor­ske kul­de­gra­der sam­ti­dig med opkogt ra­se­ri og brændende li­den­skab. Der er un­der­spil­le­de spæn­din­ger, grum­me magtspil og fuld­byr­det par­ring. Det er bå­de smukt og grimt, vå­dt og vold­somt, råt og rig­tigt.

En yn­gre kvin­de har få­et et lift af en mand og er endt med at slå sig ned på hans af­si­des­lig­gen­de gård, hvor han op­dræt­ter po­lar­hunde og kø­rer hund­eslæ­de . Han er en mand af få ord, men lang­somt op­læ­res hun til at kun­ne hjæl­pe med de man­ge dag­li­ge gø­re­mål.

Der er be­skidt som ind i hel­ve­de, og hun har der­for pak­ket si­ne få ejen­de­le ned, sko­e­ne og det sor­te tøj, og er krav­let i et par sto­re træsko og en rød ke­del­dragt. Ren­gø­ring er der ik­ke me­get af, de går kun i bad med ujæv­ne mel­lem­rum, og lug­ten af sved, sæd og hund­esavl lig­ger som en lum­mer em over si­der­ne.

Han vil ha­ve lov til at ta­ge ini­ti­a­ti­vet, og hun må dir­ren­de af lyst af­fi nde sig med hans lu­ner og ven­te på, at han ta­ger hen­de, vredt, vildt, vold­somt. Hun hjæl­per ham med at fodre hund­e­ne, smø­re de­res po­ter i sal­ve, hæn­ge nedskud­te rens­dyrskind til tør­re, men hun tæn­ker he­le ti­den på sex, på at han skal kom­me og fl å ke­del­drag­ten af hen­de og ta­ge hen­de, hvor hun står og går.

Da han ta­ger væk i ot­te da­ge for at del­ta­ge i et hund­e­løb, er hun tæt på at gå i op­løs­ning. Hun drik­ker sig fuld, for­sø­ger for­gæ­ves at hen­te sel­skab hos de re­ste­ren­de hunde og så be­sø­ger hun Toi­vo, den nær­me­ste na­bo – en stor og blid bam­se, der gør helt an­dre ting ved hen­de, end hun er vant til.

Mø­det mel­lem de to står i stærk kon­trast til bå­de det, der for­går mel­lem hen­de og hund­e­man­den, mel­lem hen­de og hund­e­ne og mel­lem hund­e­ne ind­byr­des. Hvor styr­ke og kon­trol af­gør magt­po­si­tio­nen i na­tu­ren og i det­te lil­le iso­le­re­de sam­fund, er der en an­den li­ge­vægt og li­den­skab i mø­det med Toi­vo. Det gi­ver hen­de over­skud til at ta­ge sin skæb­ne i egen hånd, og selv om det he­le ik­ke en­der, som hun må­ske hå­be­de, slut­ter det med håb.

’ Kold dag i hel­ve­de’ har Gary Mo­o­re som lydtæp­pe, og tit­len, der er hen­tet fra et af Mo­o­res num­re, an­ty­der bå­de det dra­ma­ti­ske og det umu­li­ge i det bruta­le og bid­s­ke be­gær, som ud­spil­ler sig mel­lem bo­gens ho­ved­per­so­ner. Sjæl­dent er magt­for­hol­det mel­lem mand og kvin­de be­skre­vet så råt, ero­tisk og in­tenst, og sjæl­dent har hed sex haft så is­nen­de kol­de be­tin­gel­ser.

Kold dag i hel­ve­de. An­ne B. Rag­de. 240.

Ro­si­nan­te & Co.

250 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.