’ Mit hjer­te er født i Dan­mark’

Even­ty­re­ren Tro­els Klø­ve­dal er på TV2 klar til at ta­ge ud på nye rej­ser. Men selv kun­ne han al­drig fin­de på at flyt­te. Han ken­der kun ét hjem

BT - - BOG- FIX - Hen­ning Hø­eg Hvad lyt­ter du til for ti­den? Hvad er din ynd­lings­mu­sik? Hvad har du se­ne­st set i bi­o­gra­fen? Hvad er din fa­vo­rit­film? Hvil­ken kon­cert har du se­ne­st væ­ret til? Hvad er din fa­vo­rit­kon­cert? Hvad ser du al­tid i tv? Født: Job: Adres­se: Sø

Thø­ger Lar­sen. Han kan kun­sten på nog­le få li­ni­er at fø­re det uni­ver­si­el­le sam­men med det spe­ci­elt dan­ske. Fem li­ni­er af ham og man er uni­ver­set rundt og lan­der i Nis­sum bred­ning. ’ På kan­ten af en blå vi­ol­rand... aner døgn­flu­en det evi­ge...’, skri­ver han. Så­dan er det. Den li­nie har jeg le­vet med, si­den jeg var ung. « » Jeg lyt­ter til Erik Thol­strup, der spil­ler spansk gu­i­tar. Og ny­der en skål med oli­ven – og en ud­præ­get man­gel på hast­værk. Jeg lær­te Erik Tol­strup at ken­de på San Ca­ta­l­do på Den Sor­ren­tin­ske halvø i Ita­li­en, hvor jeg har skre­vet fle­re af mi­ne bø­ger. No­get af det, jeg vil­le nå i mit liv, var at skri­ve en vals i 3/ 4- dels takt. Det gjor­de jeg til Erik og den hed­der: ’ Klø­ve­dals vals’. « » Jeg el­sker vi­ser – især af sven­ske Dan An­der­s­son – men og­så ja­zz, soul og klas­sisk. « » Jeg så ’ The Re­venant’ og Tho­mas Vin­ter­bergs ’ Kol­lek­ti­vet. ’ The Re­venant’ er først og frem­mest en film om at over­le­ve – en Ro­bin­so­na­de, men det er og­så den bed­ste in­di­a­ner­film, jeg har set. For en gangs skyld hol­der vi hvi­de men­ne­sker, hvad vi lo­ve­de in­di­a­ner­ne. Vi sag­de til dem, at vi vil­le ta­ge de­res land. Og det gjor­de vi... Det er fil­mens in­dre grum­me bud­skab. « 1943. • For­fat­ter, lang­turs­sej­ler, for­drags­hol­der og tv- pro­du­cer. • Ebelt­oft. • Hanne Re­in­toft. • Mik­kel Beha Eri­c­sen og Lærke Klø­ve­dal. • I TV2 pro­gram­met ’ Nord­ka­pe­ren i Græken­land’, der sen­des før­ste gang 9. feb. » Det er for svært. Der er for man­ge. Og det for­an­drer sig med al­de­ren. Der er ting i ver­den, der ik­ke kan be­sva­res på et par li­ni­er. « » Rol­ling Sto­nes på Roskil­de Festi­val og en ope­ra i År­hus Mu­sik­hus. Jeg kan li­de Sto­nes, for­di de har be­va­ret de­res in­te­gri­tet og de­res respekt for pu­bli­kum... at det skal væ­re godt, hver gang de stav­ler sig op på en sce­ne. Den respekt ly­ste ud af dem og af al­le de gam­le num­re. « » Jeg fo­re­træk­ker små spil­le­ste­der. El­ler me­get sto­re sym­fo­ni­ske or­ke­ster­styk­ker. Jeg me­ner, at et sym­fo­ni­o­r­ke­ster er et af den ve­st­li­ge ci­vi­li­sa­tions stør­ste be­drif­ter. « » Jeg ser sjæl­dent tv, jeg hø­rer hel­le­re ra­dio – først og frem­mest ’ Ori­en­te­ring’. Men el­lers go­de hi­sto­ri­ske film – helst en­gel­ske – på DRK. » Un­der­hold­ning. Li­vet er for kort. Der er alt for man­ge spæn­den­de ting og sa­ger at sæt­te sig ind i, til at der kan bli­ve tid til un­der­hold­ning. Jeg ser hel­ler ik­ke sport. Det holdt jeg op med, da spor­ten blev pro­fes­sio­na­li­se­ret og korrupt. «

We­e­kend - 06.02.2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.