Pu­tins olie­ma­re

BT - - NYHEDER -

OLIE­KRI­SE skal ha­ve en olie­pris i nær­he­den af 90- 100 dol­lar, før øko­no­mi­en lø­ber rundt. Men selv­om den rus­si­ske bjørn er i knæ, vil vi ik­ke nød­ven­dig­vis se et me­re fø­je­ligt Rusland.

» Pu­tin spil­ler på at væ­re en stærk mand, og det er det, be­folk­nin­gen for­ven­ter af ham. Der­for har han ik­ke sær­lig stort spil­le­rum. Sam­ti­dig kan kri­sen og­så gø­re ham ufor­ud­si­ge­lig.

Pu­tin har al­tid re­ge­ret ved at im­pro­vi­se­re sig lidt frem. Det er en af grun­de­ne til, at Rusland en­ga­ge­rer sig så dybt i kon­flik­ten i Sy­ri­en, for ved at ska­be en uden­rigs­po­li­tisk kri­se kan han af­le­de op­mærk­som­he­den fra det in­den­rigs­po­li­ti­ske, « si­ger Met­te Skak. Spæn­der liv­rem­men ind Flem­m­ing Splids­bo­el, se­ni­o­r­for­sker ved Dansk In­sti­tut for In­ter­na­tio­na­le Stu­di­er, for­ud­ser og­så, at Pu­tin hel­le­re vil be­de si­ne lands­mænd om at spæn­de liv­rem­men ind og gi­ve Ve­sten skyl­den for den ak­tu­el­le kri­se, frem for at ræk­ke hån­den ud og for­sø­ge at for­hand­le de sank­tio­ner, som EU og USA ind­før­te i kølvan­det på Ruslands an­nek­te­ring af Krim­halvø­en.

» Pu­tin er rig­tig god til at sen­de skyl­den en an­den vej. Da Ve­sten ind­før­te sank­tio­ner, sva­re­de han til­ba­ge med fø­de­va­re­em­b­ar­go, og da tyr­ker­ne i ef­ter­å­ret skød et rus­sisk kamp­fly ned i Sy­ri­en, så for­bød han im­port af tyr­ki­ske fø­de­va­rer. Det har der ik­ke væ­ret de sto­re fol­ke­li­ge pro­te­ster imod, for rus­ser­ne har en høj to­le­ran­ce­tær­skel. Især når de bli­ver fodret med fjen­de­bil­le­der af Ve­sten, « si­ger Flem­m­ing Splids­bo­el.

Han ser dog grund til op­ti­mis­me, for de nu­væ­ren­de la­ve olie­pri­ser vil på sigt be­ty­de, at Pu­tin må sad­le om: » Han har ik­ke pen­ge til at hol­de den nu­væ­ren­de kurs me­get læn­ge­re, « si­ger Flem­m­ing Splids­bo­el.

Og­så an­dre ste­der i ver­den gør de re­kord­la­ve olie­pri­ser ondt i øko­no­mi­en. Det er sær­lig lan­de som Ve­nezu­ela, Ni­ge­ria og Ango­la, der ik­ke har op­byg­get sto­re va­luta­re­ser­ver, som for ek­sem­pel nord­mæn­de­ne har med de­res enor­me olie­fond på over 5.000 mia. kr.

Det for­kla­rer olie­a­na­ly­ti­ker hos Saxo Bank Ole Sloth Han­sen: » Der er en ræk­ke lan­de, der er me­get af­hæn­gi­ge af olie­eks­por­ten, og de har for­sømt at om­stil­le de­res øko­no­mi, så de har fle­re stren­ge at spil­le på.

Det kan vi se kon­se­kven­sen af nu. Ve­nezu­ela har ba­lan­ce­ret på kan­ten af ban­kerot i et år nu, og se­ne­st har Ni­ge­ria væ­ret ude at be­de Den In­ter­na­tio­na­le Va­luta­fond om hjælp. «

Ole Sloth Han­sen for­kla­rer, at det især er et magtspil in­ter­nt i OPEC ( 12 olie­eks­por­te­ren­de lan­de), der pres­ser pri­sen nedad.

» In­ter­nt i Opec kø­rer der en priskrig mel­lem de mel­le­møst­li­ge lan­de, hvor nog­le lan­de fast­hol­der pro­duk­tio­nen i håb om, at lan­de­ne med de hø­je­ste pro­duk­tions­om­kost­nin­ger må buk­ke un­der for pres­set.

Så selv­om ef­ter­spørgs­len er der, så er ud­bud­det langt stør­re, og det pres­ser pri­ser­ne nedad. In­gen hav­de i de­res vil­de­ste fan­ta­si fo­re­stil­let sig den her ud­vik­ling for ba­re halvan­det år si­den, « si­ger Ole Sloth Han­sen.

SØN­DAG 7. FE­BRU­AR 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.