Red­det ud fra kol­lap­set hus

BT - - NYHEDER -

JORD­S­KÆLV Den lil­le dreng slap nå­digt, men mindst fem per­so­ner, heri­blandt en blot ti da­ge gam­mel pi­ge, er om­kom­met, ef­ter at en 17- eta­gers byg­ning tidligt i går lo­kal tid er styr­tet sam­men i by­en Tai­nan ef­ter et jord­s­kælv i Taiwan. For­u­den de dræb­te fryg­tes om­kring 35 per­so­ner at væ­re fan­get i mur­brok­ker­ne, op­ly­ser brand­myn­dig­he­der iføl­ge Reu­ters.

Spæd­bar­net og tre an­dre om­kom­ne blev fun­det i rester­ne af det øde­lag­de lej­lig­heds­kom­pleks, hvor eta­ger­ne en ef­ter en styr­te­de sam­men. Der er ik­ke mel­din­ger om, hvor den fem­te om­kom­ne blev fun­det.

Jord­s­kæl­vet ram­te Taiwan lo­kal tid tidligt i går mor­ges og må­l­te 6,4 iføl­ge det ame­ri­kan­ske ge­o­lo­gi­ske in­sti­tut USGS. I alt me­nes mindst fi­re byg­nin­ger at væ­re kol­lap­set ef­ter skæl­vet. Byg­nin­gen med 17 eta­ger skal væ­re hjem for 256 men­ne­sker for­delt på 92 lej­lig­he­der iføl­ge Reu­ters.

Det er dog usik­kert, hvor man­ge af dem der var til ste­de i byg­nin­gen. In­den­rigs­mi­ni­ster Chen Wei- jen si­ger iføl­ge AFP, at han fryg­ter, at der kan ha­ve væ­ret fle­re per­so­ner end nor­malt på grund af fejrin­gen af det ki­ne­si­ske nytår.

Taiwan er of­te ud­sat for jord­s­kælv, for­di øen lig­ger imel­lem to tek­to­ni­ske pla­der. I 2013 blev fi­re dræbt af et jord­s­kælv på 6,3, der ram­te det cen­tra­le Taiwan og for­år­sa­ge­de fle­re jord­s­kred.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.