Re­gio­ner kæm­per om hjer­ter­ne

BT - - NYHEDER -

TRANS­PLAN­TA­TIO­NER go­de, si­ger Sop­hie Hæ­storp An­der­sen ( S), der er re­gions­rå­ds­for­mand i Re­gion Ho­ved­sta­den.

» Vo­res mål har væ­ret at igang­sæt­te et ar­bej­de, der kig­ger på, hvor­dan vi kan la­ve et sam­let trans­plan­ta­tions­cen­ter i for­hold til hjer­ter, « si­ger hun.

» Der er i vir­ke­lig­he­den me­get få be­hand­lin­ger i Dan­mark, som jeg me­ner, man bør cen­tra­li­se­re. Men hjer­te­trans­plan­ta­tio­ner la­ver vi kun 25- 30 af om året, så det er me­get få men­ne­sker, og dem vil vi ger­ne sik­re or­dent­lig kva­li­tet. « Ny­rer ik­ke med i pla­ner­ne Af Jyl­lands- Po­stens hi­sto­rie frem­går det, at Re­gion Ho­ved­sta­den øn­sker at sam­le al­le or­gan­trans­plan­ta­tio­ner i lan­dets ho­ved­stad. Der­i­blandt ny­re­trans­plan­ta­tio­ner. Men det er en fejl, si­ger Sop­hie Hæ­storp An­der­sen.

» Jeg vil ger­ne slå fast, at det er en fejl fra Re­gion Ho­ved­sta­dens ad­mi­ni­stra­tions si­de, at ny­rer over­ho­ve­det er ble­vet nævnt i de po­li­ti­ske be­slut­nin­ger, vi har haft, « ly­der det.

Det var af­slut­nin­gen på en læn­ge­re strid mel­lem Aar­hus og Kø­ben­havn, da ho­ved­sta­den fre­dag fik til­delt an­sva­ret for al bør­ne­hjer­tekirur­gi. Bå­de Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal i Skej­by og Rigs­ho­spi­ta­let ud­fø­rer li­ge nu hjer­te­trans­plan­ta­tio­ner, men det skal alt­så æn­dres, hvis det står til Re­gion Ho­ved­sta­den.

Og det fal­der ik­ke i god jord hos Re­gion Midtjyl­land.

» Det vil gi­ve mindst li­ge så god me­ning at pla­ce­re et trans­plan­ta- tions­cen­ter i Aar­hus som i Kø­ben­havn. Der er in­gen tvivl om, at det kar­di­o­lo­gi­ske cen­ter i Aar­hus er længst frem­me forsk­nings­mæs­sigt, « si­ger re­gions­rå­ds­for­mand Bent Han­sen til Jyl­lands- Po­sten. Ri­va­li­se­ring Men iføl­ge So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes sund­heds­ord­fø­rer Flem­m­ing Møl­ler Mor­ten­sen har re­gio­ner­ne i vir­ke­lig­he­den ik­ke me­get at skul­le ha­ve sagt i dis­kus­sio­nen.

» Det er en ri­va­li­se­ring mel­lem re­gio­ner. Men vi har po­li­tisk pla­ce­ret an­sva­ret hos Sund­heds­sty­rel­sen, « si­ger Flem­m­ing Møl­ler Mor­ten­sen.

Sund­hed­s­ø­ko­nom Jakob Kjel­l­berg fra Det Na­tio­na­le In­sti­tut for Kom­mu­ners og Re­gio­ners Ana­ly­se og Forsk­ning ( Kora) me­ner, at det gi­ver god me­ning at over­ve­je, om der er brug for to ste­der, der ud­fø­rer en ope­ra­tion, der er re­la­tivt sjæl­den i Dan­mark.

» Det er me­get for­nuf­tigt at tæn­ke over, om man har vo­lu­men de en­kel­te ste­der til at op­ret­hol­de et cen­ter på det hø­jest mu­li­ge fag­li­ge ni­veau, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.