I den brand­var­me stol I tog fejl 78 af­bry­del­ser

BT - - NYHEDER -

Hvor­når:

**** **

Hvad blev der sagt: Hvor­når: So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes for­mand Met­te Fre­de­rik­sen skul­le den 31. ja­nu­ar 2016 ta­le om par­tiets asyl­po­li­tik.

*** ***

Hvad blev der sagt:

En­heds­li­stens front­fi­gur Jo­han­ne Sch­midtNi­el­sen var den 20. sep­tem­ber 2015 på be­søg for at ta­le om asylkri­sen. » I sag­de at asyl­stram­nin­ger ik­ke hav­de no­gen be­tyd­ning for til­strøm­nin­gen. I tog fejl « . Jo­han­ne Sch­midt- Ni­el­sen ( EL): » Ja, et styk­ke hen ad vej­en. Jeg har fuld­stæn­dig un­der­vur­de­ret, hvor stor en be­tyd­ning stram­nin­ger­ne har haft « . » Vil du love at bru­ge fle­re pen­ge på ulands­bi­stand, hvis du får re­ge­rings­mag­ten « ? Met­te Fre­de­rik­sen: » Jeg næg­ter at sva­re så for­sim­plet på di­ne spørgs­mål « .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.