An- show

BT - - NYHEDER -

SØN­DAG 7. FE­BRU­AR 2016 af, at pro­gram­met mest hand­ler om at vi­se, hvor ’ su­per- klog Cle­ment Kjers­gaard selv me­ner, at han er’.

» Man er sta­ti­ster i hans show. Det er præ­mis­sen for pro­gram­met, « si­ger Dansk Fol­ke­par­tis pres­se­chef Sø­ren Søndergaard.

Sam­me hold­ning har in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg ( V) gi­vet ud­tryk for.

BT har en talt med en ræk­ke spin­dok­to­rer og po­li­ti­ske rå­d­gi­ve­re. Til sam­men re­præ­sen­te­rer de bå­de mi­ni­stre og par­ti­for­mænd,

De øn­sker ik­ke at ta­le til ci­tat, da de ik­ke vil pu­ste til sa­gen om den kon­tro­ver­si­el­le tv- vært. Hand­ler om Cle­ment Men rå­d­gi­ver­ne for­tæl­ler, at de har svært ved at se, hvad po­li­ti­ke­re får ud af at stil­le op i pro­gram­met. Der bli­ver talt om en for­nem­mel­se af, at det me­re hand­ler om Cle­ment Kjers­gaard end øn­sket om at få svar fra po­li­ti­ker­ne.

» Hvad har vi ud af det? « spør­ger en spin­dok­tor. Ja, de­bat­ten ra­ser. Sø­ren Storm Kri­sten­sen, de­bat­tør og ad­junkt ved Kol­ding Er­hvervsa­ka­de­mi, har læn­ge fulgt Cle­ment Kjers­gaards pro­gram­mer på DR, og han bak­ker po­li­ti­ker­ne op i kri­tik­ken af DR- vær­ten.

» Cle­ment Kjers­gaard skal jo stil­le kri­ti­ske spørgs­mål, men det kan jo hur­tigt ud­vik­le sig til en for­hørs­si­tu­a­tion og en of­fent­li­ge ga­be­stok, hvor det me­re hand­ler om Cle­ment Kjers­gaard selv end per­so­nen, der bli­ver in­ter­viewet, « si­ger Sø­ren Storm Kri­sten­sen: Pa­ro­di » Jeg tror man­ge fal­der fra, for­di hans tal­ks­how, der fo­re­gi­ver at væ­re et hyg­ge- pro­gram, hur­tigt kan bli­ve en pa­ro­di på et tal­ks­how, for­di der Du går til kan­ten, og nog­le gan­ge lig­ger du li­ge snub­len­de nær på den. Men det får os ik­ke til at la­de væ­re med at bli­ve ved med at spør­ge bli­ver af­brudt he­le ti­den « .

Spør­ger man for­mand for Dansk Jour­na­list­for­bund, Lars Wer­ge, så me­ner han, at pro­fes­sio­nel­le po­li­ti­ke­re bur­de kun­ne tå­le mo­sten - og­så selv om der bli­ver af­brudt me­get, når Clem­nt Kjers­gaard in­ter­viewer. Men­talt over­skud » Det er et fak­tum, at han af­bry­der me­get. Det er den stil, han og DR har valgt. Selv­om nog­le po­li­ti­ke­re kri­ti­se­rer sti­len, så er der og­så an­dre, som godt kan li­de, at der bli­ver gå­et til dem. Men om­vendt skal der helst kun væ­re én ho­ved­per­son i et in­ter­view, og det er ham el­ler hen­de, der bli­ver in­ter­viewet, « si­ger Lars Wer­ge.

En ting er i hvert faldt sik­kert. Et be­søg hos Cle­ment Kjers­gaard er no­get af det, der kræ­ver al­ler­mest for­be­re­del­se for en po­li­ti­ker. Da Jo­han­ne Sch­midt- Ni­el­sen i som­mer var gæst i showet, var hen­des par­ti­fæl­le Pelle Drag­sted med til for­be­re­de hen­de, in­den hun sat­te sig i den var­me stol.

» Det kræ­ver et men­talt over­skud at gå ind i den slags pro­gram­mer. Man skal ik­ke mø­de op halv­træt og ufor­be­redt « , si­ger han.

Til­ba­ge til det me­get om­tal­te in- ter­view sid­ste søn­dag. Her gik der ik­ke lang tid, før Met­te Fredriksen mi­ste­de tå­l­mo­dig­he­den.

» Nu skal jeg ha­ve lov at sva­re, « sag­de hun.

» Nej du skal ik­ke, « repli­ce­re­de Cle­ment Kjers­gaard. » Jo, det skal jeg fak­tisk « . » Nej, det skal du ik­ke « , af­brød Cle­ment Kjers­gaard.

Bag­ef­ter an­kla­ge­de So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne Cle­ment Kjers­gaard for at gå langt over stre­gen. Par­tiets top­fi­gur Mor­ten Bødskov men­te, at DR fø­rer en må­l­ret­tet kampag­ne mod par­ti­et. ’ Gå­et til ma­kro­ner­ne’ Men det af­vi­ser DR’s re­dak­tions­chef Ju­dith Skri­ver. Hun me­ner hel­ler ik­ke, at Cle­ment er for hård ved gæ­ster­ne og vil sæt­te sig selv i cen­trum.

» Der blev da gå­et til ma­kro­ner­ne i søn­dags, men det gør det ik­ke til en kampag­ne. Cle­ment får ik­ke svar på si­ne spørgs­mål, og det er vi ik­ke de ene­ste , der me­ner. Der bli­ver sva­ret uden om, og det er Met­te Fre­de­rik­sens go­de ret, men til­sva­ren­de skal han jo gå til kan­ten for at få svar. Og så er det rig­tigt, at det på et tids­punkt kom­mer til at skyg­ge for ind­hol­det. Så­dan er det, når man be­dri­ver kri­tisk jour­na­li­stik, « si­ger hun.

» Du går til kan­ten, og nog­le gan­ge lig­ger du li­ge snub­len­de nær på den. Men det får os ik­ke til at la­de væ­re med at bli­ve ved med at spør­ge, når der sva­res uden om « , si­ger Ju­dith Skri­ver.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.