Sta­dion i Pa­ris genåb­ner ef­ter ter­ror

BT - - NYHEDER -

Frank­rigs na­tio­nalsta­dion, Sta­de de Fran­ce, der var mål for fle­re an­greb i for­bin­del­se med de blo­di­ge at­ten­ta­ter i Pa­ris 13. novem­ber 2015, slog lør­dag po­r­te­ne op igen. An­led­nin­gen var en rug­bykamp, og den blev af­vik­let ef­ter om­hyg­ge­lig sik­ker­heds­kon­trol og for­hø­jet be­red­skab.

Den fran­ske præ­si­dent, François Hol­lan­de, var til ste­de på læg­ter­ne til kam­pen mel­lem Frank­rig og Ita­li­en.

» Jeg hav­de lyst til at kom­me ud igen ef­ter dis­se for­fær­de­li­ge an­greb, for li­vet går vi­de­re. Vi må ik­ke op­gi­ve alt, og sam­ti­dig skal vi sør­ge for end­nu stram­me­re sik­ker­hed, « si­ger Hol­lan­de til tv- ka­na­len Fran­ce 2 i kam­pens pau­se.

For­tov, der fø­rer op til sta­dion, var af­spær­ret før kam­pen, og al­le til­sku­e­re blev kro­p­s­vi­si­te­ret to gan­ge, før de fik ad­gang til sta­dion.

130 men­ne­sker mi­ste­de li­vet i de an­greb, som en grup­pe ek­stre­mi­ster med til­knyt­ning til grup­pen Is­la­misk Stat stod bag fre­dag 13. novem­ber i den fran­ske ho­ved­stad. Den af­ten de­to­ne­re­de tre ek­stre­mi­ster de­res bom­be­bæl­ter ved ind­gan­gen el­ler nær Sta­de de Fran­ce i tids­rum­met mel­lem 21.20 og 21.53. / ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.