Sve­ri­ge sæt­ter be­væb­ne­de vag­ter ved atom­kraft­vær­ker

BT - - NYHEDER -

Be­væb­ne­de vag­ter med hunde skal frem­over be­skyt­te Sve­ri­ges atom­kraft­vær­ker, og i nær­om­rå­der­ne om­kring dem skal der pa­trul­je­res døg­net rundt.

Så­dan ly­der nye skær­pe­de krav fra Sve­ri­ges sær­li­ge or­gan for sik­ker­hed på atom­kraft­vær­ker­ne, Strålsäkerhetsmyn­dighe­ten ( SSM).

» Vi de­ler myn­dig­he­der­nes op­fat­tel­se af, at om­ver­de­nen er an­der­le­des i dag i for­hold til, hvad den var for ba­re et par år si­den, « si­ger An­ders Öster­berg, som er in­for­ma­tions­chef på ker­ne­kraft­vær­ket OKG i Oskars­hamn.

De sven­ske myn­dig­he­der har gjort det klart, at det kun vil væ­re godt, hvis atom­kraft­vær­ker­ne ind­fø­rer den skær­pe­de sik­ker­hed så hur­tigt som mu­ligt.

Der er ik­ke no­gen en­kelt epi­so­de, som lig­ger til grund for be­slut­nin­gen om øget sik­ker­hed.

De sven­ske atom­kraft­vær­ker er un­der be­vogt­ning, og det er og­så for­budt at over­fly­ve dem.

Mil­jø­grup­per har i de se­ne­ste år gen­tag­ne gan­ge kri­ti­se­ret svag­he­der ved sik­ker­he­den om­kring atom­kraft­vær­ker­ne.

Sve­ri­ge har i alt ni at­om­re­ak­to­rer på dets tre atom­kraft­vær­ker.

I 2012 træng­te 50 Gre­en­pea­ce­ak­ti­vi­ster ind på om­rå­det, hvor atom­kraft­vær­ket Fors­mark er byg­get og kom me­get tæt på re­ak­tor­byg­nin­gen. En ak­ti­vist op­holdt sig der i fi­re ti­mer, før han blev op­da­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.