Man kan slå sig på mig

BT - - NYHEDER -

Di­rek­tør i Føtex,

r for Tesco mar­ke­ting­di­rek­tø

i i Slovaki­et og kæ­de­di­rek­tør Su­perBrugs­en. Mød­te sin mand,

på ChampsPa­scal, som 20 - årig Élysées i Pa­ris.

KAR­RI­E­RE­KVIN­DE- LIV Hun slår en lat­ter op. Bå­de ved bor­det i det åb­ne køk­ken- al­rum og på vil­la­ve­je­ne på det in­dre Øster­bro i Kø­ben­havn, hvor fo­to­gra­fen har skudt hen­de for få mi­nut­ter si­den. Men man skal ik­ke ta­ge fejl. Den smi­len­de kvin­de er og­så en hard­hit­ter.

I mor­gen sæt­ter 46- åri­ge Met­te Maix sig i sto­len som adm. di­rek­tør i Berlingske Me­dia, der står bag BT, Berlingske og We­e­ken­da­vi­sen. Fra at væ­re en af Dan­marks ukend­te top­che­fer bli­ver hun nu en af de mest magt­ful­de per­so­ner i den dan­ske me­di­e­bran­che.

‘ Det er det, men jeg er en ty­pe, som sprin­ger ud på dybt vand. Det er en driv­kraft for mig, at det er svært og nyt. Og jeg er ik­ke druk­net end­nu,’ si­ger Met­te Maix.

For­æl­dre­ne var sko­le­læ­re­re, og Met­te Maix vok­se­de op i Hads­und, syd for Aal­borg i Nord­jyl­land. Ef­ter si­ne stu­di­er gik hun ind i de­tail­bran­chen, hvor hun strøg til tops, og de se­ne­ste tre et halvt år har hun sid­det som di­rek­tør i Føtex med kon­tor i Aar­hus. I den pe­ri­o­de for­lod hun man­den og de to døtre man­dag mor­gen i Kø­ben­havn for at kom­me hjem igen tors­dag af­ten. Når der er no­get, jeg ik­ke kan, kom­mer der en stæ­dig­hed op i mig. Jeg tæn­ker: ‘ Det kan ik­ke væ­re rig­tigt’

‘ Men jeg er et kar­ri­e­re- men­ne­ske, og bør­ne­ne har ik­ke væ­ret vant til an­det. Jeg er of­te - af kvin­der - ble­vet mødt af den der ‘ hvor­dan kun­ne du gø­re det?’. Men jeg kan se, at de er vel­fun­ge­ren­de og de tri­ves. Hvis jeg kun­ne se, at det ik­ke var til­fæl­det, så hav­de jeg ik­ke gjort, som jeg har.’ Fo­kus på må­let Met­te Maix kal­der sig selv ‘ cor­pora­te’. Hun gør det, ‘ der er bedst for virk­som­he­den’. Den 46- åri­ge top­chef ta­ler klart, højt og ty­de­ligt. Kun få gan­ge går hun i stå i en sæt­ning. Når hun gør, er det for­di, hun be­gyn­der at gri­ne.

Hun, der ger­ne in­drøm­mer, at hun har det bedst, når hun sid­der for bor­den­den, har, så læn­ge hun kan hu­ske, haft en trang til at bli­ve bed­re:

‘ Da jeg var barn og var kon­kur- ren­cesvøm­mer, var der nog­le, der slog mig. Så be­gynd­te jeg at træ­ne me­re. Da jeg gik i gym­na­si­et kun­ne jeg ik­ke fin­de ud af fransk, og så tog jeg ek­stra ti­mer. Når der er no­get, jeg ik­ke kan, kom­mer der en stæ­dig­hed op i mig. Jeg tæn­ker: ‘ Det kan ik­ke væ­re rig­tigt.’ Jeg kan godt li­de at pres­se mig selv, ud­vik­le mig.’

‘ Jeg er god til at få ting til ar­bej­de sam­men, god til at se hel­he­der, god til mo­ti­ve­re, in­vol­ve­re og sæt­te en stra­te­gisk ret­ning sam­men med tea­met om­kring mig. Der­næst er jeg til gen­gæld ben­hård og me­get fo­ku­se­ret på at nå må­le­ne,’ si­ger Met­te Maix.

Nu træ­der hun ind i me­di­e­bran­chen, som hun kun ken­der ude­fra, og som, hvis man ser på de gam­le me­di­e­hu­se, i dis­se år kæm­per med at fin­de en for­ret­nings­mo­del, der hol­der på lang sigt.

‘ Det er jo det, der er det in­ter­es­san­te,” si­ger Met­te Maix, der vil ven­te lidt med at de­le si­ne tan­ker og ide­er med of­fent­lig­he­den.

Men ko­de­or­de­ne for hen­des nye ar­bej­de er bl. a. ‘ trans­for­ma­tio­ner’, ‘ kun­der’ og ‘ for­bru­ge­rad­færd’, la­der hun for­stå. Og så hand­ler det om at ‘ fo­ku­se­re for­ret­nin­gen på de tre brands BT, Berlingske og We­e­ken­da­vi­sen.’

8 HUR­TI­GE ... BMW el­ler Mer­ce­des? ‘ BMW. Li­ge nu har jeg in­gen bil. Jeg hav­de en Vol­vo før, og den næ­ste bli­ver en Au­di.’ Ro­ck el­ler pop? ‘ Pop. Det sid­ste, jeg har hørt, er Lukas Gra­ham. Jeg ved ik­ke, om det er ro­ck el­ler pop, men jeg kan godt li­de ham.’ Sol el­ler ski? ‘ Beg­ge de­le! Jeg var sidst på fe­rie i Viet­nam.’ Rød­vin el­ler øl? ‘ Rød­vin, men jeg har ik­ke væ­ret fuld i man­ge år.’ Gum­misko el­ler stilet­ter? ‘ Stilet­ter. Jeg har ik­ke ret man­ge sko. Det er rig­tigt - jeg har må­ske 10 par inkl. alt.’ Fod­bold el­ler hånd­bold? ‘ Hånd­bold. Jeg dyr­ker bi­kram yo­ga. Det er så­dan en hot yo­ga, hvor man sid­der i 40 gra­ders var­me og tror, at man er ved at dø. Det er godt for bå­de krop og sjæl.’ Ba­ge­rens brød el­ler hjem­me­bag? ‘ Ba­ge­rens. Jeg kan godt li­de at la­ve mad, men min mand la­ver det of­test. Han er og­så me­get bed­re til det.’ Kri­mi el­ler kær­lig­heds­film? ‘ Kri­mi. Den sid­ste film, jeg har set, er ‘ Joy’.’

Met­te Maix 46 år Gift, mor til to pi­ger

Cand. ne­got. fra Syd­dansk Uni­ver­si­tet

Adm. di­rek­tør i Berlingske Me­dia

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.