BTs NYHE­DER GI­VER OS NO­GET AT TA­LE OM

BT - - DEBAT - ’ De æl­dre til­ba­ge i ar­bej­de’ FOR­BIL­LE­DET

DE FLE­STE, der læ­ser dis­se linjer, ved det godt. At BT er blandt de di­gi­ta­le nyheds­me­di­er, som dan­sker­ne bru­ger mest. Den se­ne­ste of­fi ci­el­le op­gø­rel­se vi­ser, at 700.000 for­skel­li­ge dan­ske­re hver dag be­nyt­ter bt. dk til at hol­de sig ori­en­te­ret, og det gør os til det næst­stør­ste nyheds­si­te i Dan­mark. Det nye er, at det og­så er gå­et op for de me­di­e­for­ske­re, der un­der­sø­ger, hvor­dan dan­sker­ne for­bru­ger nyhe­der. I en ny ph. d.- afh and­ling fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet kan me­di­e­for­sker Ja­cob Ør­men kon­klu­de­re, at to ud af tre dan­ske­re væl­ger BT og Ek­stra Bla­det, når de ger­ne vil ha­ve be­sked om, hvad der fo­re­går. Det er alt­så ik­ke tv el­ler de tra­di­tio­nel­le mor­ge­na­vi­ser, de først går til, når da­gens nyheds­be­hov skal dæk­kes.

I den fa­gre di­gi­ta­le ver­den er det po­pu­læ­re nyheds­si­tes som BT, der sør­ger for, at vi har en fæl­les de­bat

MAN­GE DAN­SKER­NE HAR ge­ne­relt et bredt og ret nu­an­ce­ret nyheds­for­brug, hvor mor­ge­na­vi­ser, tabloid­me­di­er, DR og TV2 spil­ler med, når vi op­sø­ger nyhe­der, de­bat, vi­den og un­der­hold­ning. Al­li­ge­vel er ten­den­sen klar. ’ 50 pct. af tids­for­bru­get på al­le dan­ske nyheds­si­tes fo­re­går nu på tabloid­me­di­er­ne’, si­ger Ja­cob Ør­men, der og­så er tals­mand for en be­kym­ring. ’ Det kan få kon­se­kven­ser for den sam­ta­le, vi fø­rer med hin­an­den i off ent­lig­he­den om ak­tu­el­le po­li­ti­ske nyhe­der. Det, vi kan kal­de den de­mo­kra­ti­ske sam­ta­le’. Re­ak­tio­nen fra me­di­e­for­ske­ren er ty­pisk og et ud­tryk for en lidt be­syn­der­lig og op­hø­jet til­gang til den nye vir­ke­lig­hed. I ste­det for at be­kla­ge sig over en uund­gå­e­lig ud­vik­ling, bur­de man glæ­de sig over, at det fak­tisk lyk­kes os at bi­brin­ge man­ge dan­ske­re en vi­den om og for­stå­el­se for rig­tig man­ge em­ner og om­rå­der. Og der­ved bi­dra­ge væ­sent­ligt til den off ent­li­ge de­bat. KRI­TI­KER­NES UD­GANGS­PUNKT ER for­kert. BT og an­dre po­pu­læ­re me­di­er gør en ind­sats for at in­for­me­re og un­der­hol­de folk, der i en travl hver­dag med kar­ri­e­re, fri­tid og fa­mi­lie al­li­ge­vel øn­sker at føl­ge med i, hvad der sker. Bå­de i Dan­mark og i den sto­re ver­den. Når vi dis­ku­te­rer vo­res vær­di­er, fol­ke­sty­re og fæl­les frem­tid. Men og­så når vi de­bat­te­rer de næ­re ting i dag­lig­da­gen. Ven­ner, æg­te­skab, sund­hed, for­brug og mo­tion. På BT har vi et me­get stort ud­valg af nyhe­der hver dag. Vi for­sø­ger at fan­ge folk, hvor de er, og hvor de har tid og lyst til at læ­se nyhe­der. Vi gør os uma­ge med at for­tæl­le nyhe­der­ne på en må­de, så folk kan for­stå det. Vo­res læ­se­re har ik­ke lek­tier for, når de er på Olav Skaa­ning An­der­sen,

DER­FOR BLEV JEG BT. De op­sø­ger fri­vil­ligt vo­res si­te, og de gør det, for­di de har lyst. Bå­de når det gæl­der de dag­li­ge nyhe­der og de BT­af­slø­rin­ger, der sæt­ter en dags­or­den. For­tæl­lin­gen om Skats rod og ro­ck­er­me­to­der, Se og Hør- skan­da­len og Carl Holsts mis­brug af skat­tey­der­pen­ge. I næ­ste uge ta­ger vi hul på en af­dæk­ning af re­ge­rin­gens me­get kri­ti­se­re­de mil­jø­plan, der kan gå slemt ud over de dan­ske ky­ster og åer. Hi­sto­ri­er og nyhe­der, der be­skæft iger sig med vo­res fæl­les liv og det sam­fund, vi le­ver i. I DEN NYE og fa­gre di­gi­ta­le ver­den er det de sto­re di­gi­ta­le si­tes på DR, BT, EB og TV2, der sør­ger for, at vi får en fæl­les de­bat- og re­fe­ren­ce­ram­me og ik­ke ba­re sid­der med hver sit al­go­rit­mesty­re­de Fa­ce­book- fe­ed og bli­ver be­kræft et af vo­res ven­ners me­nin­ger. Det vil­le i sand­hed væ­re et de­mo­kra­tisk pro­blem. El­ler som kul­tur­mi­ni­ster Ber­tel Haar­der sag­de det i den for­gang­ne uge i an­led­ning af nyheds­bu­reau­et Ritzaus 150 års ju­bilæum: ’ Det, der hol­der de­mo­kra­ti­et sam­men, er en fæl­les de­bat, og at vi via me­di­er­ne får et fæl­les grund­lag for at for­stå, hvor­for nog­le be­slut­nin­ger er vig­ti­ge og rig­ti­ge’. San­de ord, og det er vi gla­de for at bi­dra­ge til på BT.

1. fe­bru­ar

15 kom­men­ta­rer

2. fe­bru­ar

’ ’ Der skal to til en tango’

7 kom­men­ta­rer

3. fe­bru­ar

’ Det er for pin­ligt, Bødskov

20 kom­men­ta­rer

4. fe­bru­ar

’ Be­fri­en­de ær­lig snak fra Ga­bold’

20 kom­men­ta­rer

5. fe­bru­ar

’ Vi ta­ler og­så med dik­ta­tu­rer’

4 kom­men­ta­rer

6. fe­bru­ar

Kan en myg væl­te OL

Læs og de­bat­tér ugens le­de­re på bt. dk/ le­der

nin­ger, men godt kan li­de en trin­vis ud­vik­ling. En kon­ser­va­tiv øn­sker alt­så for­an­drin­ger. Men det kræ­ver, at sam­fun­det kan føl­ge med. Den de­fi ni­tion er sta­dig den rø­de tråd i mit po­li­ti­ske ar­bej­de. Hvad er din vig­tig­ste mær­kesag? At få gjort no­get ved asyl­til­strøm­nin­gen. For en kon­ser­va­tiv er det ik­ke kun et spørgs­mål om, at der er plads, men og­så om Dan­mark kul­tu­relt kan hånd­te­re at få så man­ge im­pul­ser ude­fra. Vi må ik­ke sæt­te vo­res lands vær­di­er over styr. De valg, vi træff er li­ge nu, har enormt stor be­tyd­ning for, hvor­dan kom­men­de ge­ne­ra­tio­ner vil be­trag­te os.

POUL SCHLÜTER

Tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster ( K)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.